Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 13/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2015-04-20

Sygn. akt I C 13/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 kwietnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska

Protokolant: Damian Gołębiewski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2015r. w P.

sprawy z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W.

przeciwko G. Z.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego G. Z. na rzecz powoda Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. kwotę 326.868,97 zł (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 13 listopada 2014 r. do dnia zapłaty;

2.  w pozostałym zakresie odnośnie odsetek powództwo oddala;

3.  zasądza od pozwanego G. Z. na rzecz powoda Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. kwotę 23.544 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 7200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 13/15

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2014r. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. złożył pozew w postępowaniu upominawczym i wniósł o zasądzenie od pozwanego G. Z. kwoty 326.868,97zł z ustawowymi odsetkami od dnia 4 listopada 2014r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu wg norm przepisanych.

Zarządzeniem z dnia 5 stycznia 2015r. sprawa została skierowana do postępowania zwykłego k. 78.

Pozwany nie kwestionował roszczenia ani co do zasady, ani co do jego wysokości – k. 88

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwany prowadził firmę (...) PPHU w S.. Zalegał z wypłatami wynagrodzeń dla swoich pracowników/ bezsporne/.

Powód, w związku z niewypłacalnością pozwanego, dokonał wypłaty świadczeń byłym pracownikom pozwanego na łączną kwotę 320.661,19zł. Po dokonaniu poszczególnych wypłat pozwany był wzywany do zwrotu wypłaconych kwot.

Dowód: wezwania do zapłaty wraz z informacja o przyznaniu świadczenia do wypłaty k. 6- 60

Wezwania do zapłaty pozostały bezskuteczne / bezsporne/

Powód ,w związku z opóźnieniem pozwanego w zapłacie żądanych kwot naliczył sobie odsetki , które na dzień 3 listopada 2014r. wyniosły łącznie kwotę 6.207,78zł.

Dowód: zestawienie i wyliczenie odsetek k. 5

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, które nie były kwestionowane przez żadną ze stron, nie budziły także wątpliwości Sądu co do swojej wiarygodności.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art.24.ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2014.272 j.t.) Fundusz jest państwowym funduszem celowym., którego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy. W myśl przepisu art. 24 ust.3 dysponent Funduszu:

1)może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, z zastrzeżeniem art. 26, pozywać i być pozywany;

2)prowadzi sprawy i występuje w obrocie prawnym pod nazwą Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z siedzibą w W.. Adresem dysponenta Funduszu jest adres jego siedziby.

W ocenie Sądu, powód jest więc legitymowany czynnie do występowania z niniejszym pozwem.

Bezspornym jest, iż powód działając na podstawie w/w ustawy dokonał wypłat świadczeń pracowniczych byłym pracownikom powoda .

Bezspornym jest także, że wezwał pozwanego do zwrotu wypłaconych świadczeń – art. 23 ust.1 ustawy.

Poza sporem pozostawało nie tylko roszczenie co do zasady, ale także jego wysokość.

Zdaniem Sądu powód zasadnie, w oparciu o przepis art. 481 kc ( w związku z opóźnieniem pozwanego w zapłacie należności ) naliczył sobie odsetki ustawowe od wypłaconej kwoty 320.661,19zł.

Zgodnie z art.482.§1.kc od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

W przedmiotowej sprawie pozew został złożony 13 listopada 2014r., a powód żądał odsetek od 4 listopada 2014r.

Mając na uwadze treść art. 482 §1 kc Sąd oddalił żądanie powoda w zakresie odsetek i zasadził odsetki od dnia wniesienia pozwu.-

O kosztach sądowych Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc .

Na koszty złożyły się opłata sadowa 16.344zł i koszty zastępstwa procesowego 7.200zł ( §6 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu).

Mając powyższe na uwadze sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Szczutowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Tetkowska
Data wytworzenia informacji: