Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2662/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2020-07-01

Sygn. akt I C 2662/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Małgorzata Tetkowska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Izabela Bendig

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2020roku w Płocku na rozprawie

sprawy z powództwa A. N. S. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko M. W. (1) i M. W. (2)

o zapłatę

I.  powództwo oddala;

II.  zasądza od powoda A. N. S. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. na rzecz pozwanego M. W. (1) kwotę 10.817zł ( dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego;

III.  zasądza od powoda A. N. S. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. na rzecz pozwanej M. W. (2) kwotę 10.817zł ( dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Sygn. akt I C 2662/19

UZASADNIENIE

A. N. S. fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. w pozwie z dnia 31 lipca 2019r. skierowanym do Sądu Okręgowego w Płocku przeciwko M. W. (1) i M. W. (2) wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowy, że pozwani mają solidarnie zapłacić powodowi kwotę 373.000,00 zł tytułem należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi opóźnienie od dnia wniesienia pozwu tj. 31 lipca 2019 roku do dnia faktycznej zapłaty z zastrzeżeniem, że pozwanym przysługuje prawo do powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności do nieruchomości położonej w Ż. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) do wysokości sumy pieniężnej określonej we wpisie hipoteki umownej zwykłej i hipoteki umownej kaucyjnej na rzecz A. S. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W..

Nadto wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych, oraz w tym opłaty sądowej, 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa

W uzasadnieniu wskazał, iż na podstawie umowy cesji nabył wierzytelność w stosunku do pozwanych wynikającą z zawarcia w dniu 11 sierpnia 2009r. przez pozwanych z wierzycielem pierwotnym umowy kredytu hipotecznego nr (...) w wysokości 477.779,80zł złotych polskich. Spłata kredytu nastąpić miała w 240 miesięcznych ratach. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i na dzień sporządzenia umowy wynosiło 10,90 % w skali roku, na które składa się suma obowiązującej stawki DBPLN i marży Banku. Kredyt został udzielony zgodnie z wnioskiem kredytowym podpisanym przez pozwanych. Pomimo precyzyjnie ustalonych warunków spłaty zobowiązania, pozwani nie wywiązali się z ciążącego na mocy umowy obowiązku, co było równoznaczne z naruszeniem warunków umowy i doprowadziło da skierowania do pozwanych dnia 13 sierpnia 2012 roku wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego.

W związku z brakiem płatności wierzyciel pierwotny wystawił w stosunku do pozwanych bankowy tytuł egzekucyjny nr WlN/ (...) z dnia 29 października 2013r., któremu Sąd Rejonowy w Żyrardowie I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 13 listopada 2013r. sygn.. akt I Co 1674/13 nadał klauzulę wykonalności.

Zarządzeniem z dnia 7 sierpnia 2019r. sprawa została skierowana do postępowania upominawczego – k. 227.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 23 września 2019r.w sprawie sygn. akt I Nc 173/19 Sąd Okręgowy w Płocku orzekł zgodnie z żądaniem pozwu -k. 223.

W ustawowym terminie zarzuty od tegoż nakazu zapłaty wnieśli pozwani, zaskarżając go w całości i wnosząc o uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie powództwa w całości. Wnieśli nadto o zasądzenie od powódki na rzecz każdego z nich kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazali, iż kwestionują legitymację czynną procesową powoda oraz zarówno istnienie wierzytelności jak i jej wysokość.

Podnieśli również :

- brak umocowania osoby podpisującej umowę kredytu do działania w imieniu banku;

- umowa zawiera poniżej wskazane klauzule niedozwolone przez co dotknięta jest nieważnością

1. ustalony wzorzec umowy przez jedną ze stron wiąże drugą stronę umowy, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. W niniejszym przypadku wzorzec umowy nie został doręczony pozwanym przed zawarciem umowy;

2. aneks do umowy kredytu , w którym wskazano, że w związku z podpisaniem aneksu , bez dodatkowego przekazania środków pozwanym, kapitał wzrasta o kwotę 234.769zł, a całkowity koszt kredytu wynosi 1.647.719,34zł, co zdaniem pozwanych, jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza ich interes;l

3. umowa zawiera postanowienia o przymusowym ubezpieczeniu, które nie były indywidualnie uzgadniane z pozwanymi, poprzez to bank uniemożliwił pozwanym możliwość ubezpieczenia na warunkach rynkowych, powodując tym samym, iż składki obowiązujące w okresie ubezpieczenia były rażąco wygórowane w stosunku do innych, dostępnych na rynku , ubezpieczeń;

4. bank zastrzegł sobie możliwość zmiany oprocentowania w sposób całkowicie dowolny i nie informował pozwanych o każdorazowej zmianie oprocentowania, do czego był zobowiązany zgodnie z art. 76 pkt.2 prawa bankowego;

- powód nie udowodnił, czy umowa cesji obejmuje także dochodzoną należność;

- powód nie wskazał, w jaki sposób naliczał wierzytelność, co zdaniem pozwanych, powoduje że całe powództwo powinno został oddalone jako nieudowodnione;

- brak umocowania dla pracownika banku podpisującego BTE;

- wypowiedzenie umowy kredytu przez bank było nieskuteczne :

1. brak podstaw do wypowiedzenia umowy;

2. brak doręczenia wypowiedzenia umowy pozwanym;

3. wypowiedzenie miało charakter warunkowy ;

- dowody dołączone przez powoda stanowią kserokopie dokumentów i , zdaniem pozwanych, nie stanowią „ rzetelnego dowodu”- sprzeciw k. 274 – 288.

W piśmie procesowym z dnia 3 lutego 2010r. powód podtrzymał swoje dotychczasowe żądania – k. 317 – 330.

W piśmie procesowym z dnia 21 kwietnia 2020r. pozwani wnieśli o zawieszenie postępowania w sprawie z uwagi na złożenie pozwu do Sądu Okręgowego w Warszawie o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego – pismo k. 357 – 374.

Z ustaleń Sądu Okręgowego wynika , że sprawa powyższa wpłynęła do Sądu Okręgowym w Warszawie i w chwili zamknięcia rozprawy nie był jeszcze rozpoznany wniosek pozwanych w niniejszym procesie o zwolnienie ich z kosztów sądowych – notatka k.

Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020r. Sąd oddalił wniosek o zawieszenie postępowania , uznając, że powództwo wytoczone przed Sądem Okręgowym nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu.

W toku dalszego procesu strony podtrzymały swoje wcześniejsze stanowiska.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

11 sierpnia 2009r. została zawarta między (...) Bankiem S.A w K. i pozwanymi ,umowa kredytu hipotecznego nr (...) w wysokości 477.779,80zł złotych polskich. Spłata kredytu nastąpić miała w 240 równych miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych wg harmonogramu spłat. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i na dzień sporządzenia umowy wynosiło 10,90 % w skali roku, na które składa się suma obowiązującej stawki DBPLN i marża Banku w wysokości 6,59%.Całkowity koszt kredytu wynosił 723.493,90zł

Zabezpieczeniem kredytu była hipoteka zwykła na rzecz banku w wysokości 477.779,80zł oraz hipoteka kaucyjna w wysokości 70% wysokości udzielonego kredytu ustanowiona na nieruchomości położonej w Ż. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) .

W umowie strony ustaliły, że pozwani dobrowolnie uczestniczą w programie (...) Bank (...). Opłata za uczestnictwo obejmowała:

A)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu codziennym - wysokość składki za każde 12 miesięcy w kolejnych latach ubezpieczenia 0,5% kwoty kredytu pozostałej do spłaty w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającym odnowienie ubezpieczenia.

B)  ubezpieczenie na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu - wysokość składki za każde 12 miesięcy w kolejnych latach trwania ubezpieczenia 1 % kwoty kredytu pozostałej do spłaty w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającym odnowienie ubezpieczenia.

C)  Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – wysokość składki za każde 12 miesięcy w kolejnych latach ubezpieczenia 0,08% sumy ubezpieczenia za jeden rok uczestnictwa w Programie.

Strony zastrzegły w umowie, że ochrona ubezpieczeniowa kontynuowana jest w dalszych latach trwania umowy ubezpieczeniowej, jeżeli przed upływem okresu ubezpieczenia kredytobiorca nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Rezygnacja powinna być przesłana na adres korespondencyjny banku: Ł. ul. (...). Za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się datą wpływu korespondencji do Banku.. Kredytodawcy w każdym momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej mogli zrezygnować z ubezpieczenia ze skutkiem na ostatni dzień okresu, za który została uiszczona składka .

.Jednocześnie kredytobiorcy wyrazili zgodę, aby wszelkie koszty i opłaty związane z Programem DOM BankAssurance w uczestnictwa w Programie, byty doliczane do kwoty kredytu w trybie podwyższenia bieżącego salda kredytowego a w przypadku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych do raty .

W § 21 umowy strony ustaliły, że w razie stwierdzenia przez bank, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane lub w razie zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorców ,a w szczególności w przypadku niespłacenia dwóch rat odsetkowych lub odsetkowo – kapitałowych lub skierowania egzekucji do nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu bank może wypowiedzieć umowę w całości lub w części lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu bądź przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez bank.

Okres wypowiedzenia wynosił 30 dni, a w przypadku zagrożenia kredytobiorcy upadłością 7 dni.

Dowód: umowa kredytu k. 38 – 48, oświadczenia kredytobiorców k. 49 – 52, wniosek o kredyt k. 53 60, pełnomocnictwo k. 61- 66, odpis zupełny księgi wieczystej k. 72 – 83, umowa ubezpieczenia k. 332 – 339, dyspozycja pozwanych uruchomienia kredytu k. 345 - 346

W dniu 29 października 2010r. strony umowy podpisały aneks nr 1 do umowy kredytu. W aneksie strony postanowiły, że okres kredytu zostaje przedłużony do 30.11.2039r ( o 10 lat).Zmieniły także zasady spłaty kredytu w ten sposób, że w okresie 60 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego aneksu, kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty rat do kwoty 2 800 zł, które będą w całości zaliczane na poczet spłaty kapitału („raty stale’’)- § 1 ust.2. Postanowienia zawarte w niniejszym ustępie nie zwalniają kredytobiorcy od obowiązku spłaty kredytu zgodnie z jego zobowiązaniami wskazanymi w umowie kredytu.

W okresie spłaty rat stałych bank oblicza wysokość rat kapitałowo – odsetkowych zgodnie z § l ust. 2-4 umowy kredytu ( „raty naliczane’ ).Raty te naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia (uwzględniającego zwiększenie kapitału wynikającego z aneksu) pomniejszanego o raty kredytowe płacone zgodnie z aneksem i zaliczane w całości na poczet spłaty kapitału z uwzględnieniem aktualnego oprocentowania kredytu.

Bank po upływie 60 miesięcy od dnia wejścia aneksu wyliczy sumę kwot wszystkich odroczonych części rat kredytu naliczonych przez Bank zgodnie z zapisami aneksu i doliczy ją do salda kredytu pozostałego do spłaty , przy czym odsetki zawierające się w sumie odroczonych części rat kredytu zostaną doliczone do kapitału kredytu, na co kredytobiorca wyraża zgodę.

W § 4 aneksu strony postanowiły, że w związku z zawarciem aneksu do umowy kredytu kwota kapitału do spłaty w okresie, o jaki na podstawie niniejszego aneksu strony przedłużyły spłatę kredytu, wynosi kwotę 381.561,00zl( szacunkowy wzrost kapitału o kwotę 234.769 zł ), a całkowity koszt kredytu wynosił będzie 1.647.719.34zł.

Dowód: aneks do umowy k. 67 – 71.

Bank pismami z dnia 14.12.2011r., 21.07.2011r., 18.05.2011r. informował pozwanego o zmianie oprocentowania kredytu.

Dowód: pisma k. 340 – 348

W dniu 25 maja 2012r. pozwany wystąpił do banku o wydanie zaświadczenia o aktualnym zadłużeniu. Bank takie zaświadczenie wystawił w dniu 28 maja 2012r. i określił, że zadłużenie wynikające z zawartej umowy kredytu wynosi łącznie 550.390, 72zł, w tym kapitał 462.298,26zł ( wymagalny 13.172,33zł), odsetki 87.674,48zł ( w tym wymagalne 673,64zł), inne 417,98zł.

Dowód: wniosek k. 356, zaświadczenie k. 351

Pismami z dnia 11 października 2010r. bank wezwał pozwanych do zapłaty w terminie 7 dni zadłużenia w wysokości 24.603,34zł.

Dowód: wezwania k. 352- 353

Pismem z dnia 10.04.2012r. pozwani poinformowali bank, że nie są w stanie w najbliższych latach spłacić zaciągniętego kredytu.

Dowód: pismo pozwanych k. 349

Pismem z dnia 13 sierpnia 2012r. bank wypowiedział pozwanym umowę kredytu z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie bank poinformował kredytobiorców, że rozważy możliwość cofnięcia wypowiedzenia umowy, jeżeli w okresie wypowiedzenia kredytobiorcy wpłacą w całości zaległe raty obejmujące kwoty :

- 21.572,33zł tytułem należności kapitałowej

- 1.515,49zł tytułem odsetek podwyższonych za opóźnienie

- 417,98zł tytułem kosztów za czynności bankowe zgodnie z Tabelą prowizji i opłat.

Dowód: wypowiedzenia k. 84 – 85.

29 października 2013r. bank wystawił przeciwko pozwanym bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) na kwotę 720.995,36zł na którą składały się :

1.  Niespłacony kapitał - 577.316,47zł

2.  Odsetki za opóźnienie naliczane od kapitału niespłaconego za okres od 1 października 2012 do dnia 29 października 2013r.- 143.608,89zł

3.  opłaty i inne prowizje – 70zł

Dowód: BTE k. 86, pełnomocnictwo k. 340 - 344Postanowieniem z dnia 13 listopada 2013r. Sąd Rejonowy w Żyrardowie w sprawie I Co 1674/13 nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi wykonalności.

Dowód: postanowienie k. 87 – 89

Na wniosek banku, na podstawie wyżej wskazanego tytułu wykonawczego, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie M. B. prowadził przeciwko pozwanym egzekucję w tym także egzekucję z nieruchomości położonej w Ż. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) .

W dniu 18.08.2014r. pozwany poinformował bank, że wyraża zgodę na zapłacenie ewentualnych kosztów egzekucji .

Dowód: pismo k. 331

Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2017r. Komornik stwierdził, że egzekucja z przedmiotowej nieruchomości uległa umorzeniu na podstawie art. 823 kpc z mocy prawa. Postanowieniem z dnia 5 września 2017r. komornik na podstawie art. 825 pkt 1 kpc umorzył postępowanie egzekucyjne przeciwko pozwanym.

Dowód: postanowienie k. 90 – 91 i k. 92- 93

(...) Bank Spółka Akcyjna w K., na podstawie art. 124 ust. 1 oraz ust 3 prawa bankowego w związku z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. została połączona przez przeniesienie całego majątku spółki na (...) Bank SA ,wyniku tego połączenia powstała (...) Bank SA z siedziba w W..

Dowód: pełne odpisy KRS k. 177 – 204

W dniu 30 grudnia 2015 r. na mocy umowy przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny zbył przysługującą mu względem Dłużników wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) zawartej w dniu ll-O8.20O9r. na rzecz D. N. S. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.. W dniu 22 lutego 2018 r. zawarto aneks do umowy przelewu wierzytelności. Przedmiotem cesji była m.in. wierzytelność pozwanych w wysokości 901.326,34zł, z czego kapitał wynosił 577.316,47zł

Dowód: umowa cesji wraz z aneksem i pełnomocnictwami k. 94 – 127

W dniu 13.12.2018 roku, na mocy umowy przelewu wierzytelności, wierzyciel D. N. S. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. zbył przysługującą mu względem pozwanych wierzytelność w wysokości 1015.797,53zł , w tym kapitał 577.306,23zł na rzecz A. N. S. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W..

Dowód: umowa cesji wraz z pełnomocnictwami k. 132-164

Pismem z dnia 26 czerwca 20l9r. D. N. S. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. zawiadomił pozwanego M. W. (1) o dokonanej cesji.

Dowód: pismo k. 208

Pismem z dnia 26 czerwca powód wezwał pozwanego M. W. (1) do dobrowolnej spłaty należności.

Dowód: wezwanie k. 207.

Mimo wezwania do zapłaty pozwani nie uregulowali należności / bezsporne/.

W dniu 16 stycznia 2019r. powód wystawił wyciąg z ksiąg rachunkowych przeciwko pozwanym na kwotę 1.024.876,66zł, w tym kapitał 577.306,23zł

Dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych k. 211

Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu zmiany wierzyciela hipotecznego w księdze prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości na powoda

Dowód: zawiadomienie sądu k. 212 – 214

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzone w aktach sprawy dokumenty ( kserokopie z poświadczeniem za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika.

Pozwani kwestionowali wprawdzie powyższe dokumenty podnosząc, iż stanowią one kserokopię dokumentów, żądając jednocześnie przedstawienia przez powoda tych dokumentów w oryginale.

Pozwani w toku procesu nie przedstawili jednak żadnych dowodów, które by przeczyły treści w/w dokumentów. Sąd zaś mając na uwadze całość tejże dokumentacji nie miał podstaw do zanegowania jej wiarygodności.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powód wywodził roszczenie dochodzone niniejszym pozwem z faktu zawarcia przez pozwanych z (...) Bank S.A. w K. umowy kredytu hipotecznego nr nr (...) w wysokości 477.779,80 złotych polskich. Uzasadniając swoją legitymację do wystąpienia z pozwem powód wskazał na nabycie wierzytelności wynikającej z przedmiotowej umowy od wierzyciela wtórnego D. N. S. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. , który nabył tę wierzytelność od pierwotnego wierzyciela.

Zgodnie z art. 509 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to zastrzeżeniu umownemu.

Zgodnie z tym przepisem wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa.

W pierwszej kolejności rozstrzygnąć należało, czy powód jest legitymowany do wystąpienia z przedmiotowym roszczeniem, co kwestionowała strona pozwana.

W ocenie Sądu powód udowodnił, przedstawiając umowy cesji wierzytelności, pełnomocnictwa dla osób podpisujących te umowy, jak i odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotów uprawnionych do reprezentacji stron zawieranych umów cesji wierzytelności.

Wierzytelność, która jest przedmiotem cesji, powinna istnieć w momencie zawarcia umowy. Musi też być oznaczona w zakresie stosunku prawnego, z którego wynika, a także stron i przedmiotu świadczenia.

W sprawie o spełnienie świadczenia z tytułu wierzytelności objętej cesją dłużnik może stawiać zarzuty dotyczące stosunku prawnego stanowiącego podstawę dochodzonej wierzytelności.

W przedmiotowej sprawie podstawą dochodzonego roszczenia jest umowa kredytu łącząca pierwotnego wierzyciela z pozwanymi / bezsporne/.

Zgodnie z treścią art. 69 ust 1 Prawa bankowego, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Fakt zawarcia między pozwanymi a (...) Bank S.A. w K. umowy kredytu i aneksu zaprezentowanych przy pozwie, wystawienia przez bank tytułu egzekucyjnego, który po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności stał się podstawą prowadzonej egzekucji, potem umorzenia tej egzekucji nie budzi wątpliwości Sądu i nie jest kwestionowany przez stronę pozwaną.

Pozwani podnieśli w sprzeciwie przede wszystkim zarzut nieskuteczności wypowiedzenia umowy kredytu przez bank poprzez m.in. brak doręczenia wypowiedzenia pozwanym

Zgodnie z art. 6 kc w takiej sytuacji to na powodzie ciąży obowiązek udowodnienia, że wypowiedzenia zostały skutecznie doręczone pozwanym.

Powód jednak nie przedstawił dowodu, iż wypowiedzenie umowy przez bank zostało doręczone pozwanym Twierdzenie powoda, że pozwani wiedzieli o wypowiedzeniu umowy, gdyż wyrażali gotowość pokrycia kosztów egzekucyjnych jest chybione. Wskazane pismo , w ocenie Sądu, w żaden sposób nie jest dowodem tego, że powód doręczył wypowiedzenie pozwanym.

Kolejny argument strony powodowej na to , że pozwani zdawali sobie sprawę , że umowa zostanie wypowiedziana, gdyż złożyli pismo, że nie są w stanie spłacać zadłużenia w najbliższych ratach jest chybiony z punktu widzenia skuteczności doręczenia wypowiedzenia. Czym innym jest bowiem świadomość zadłużenia ( a taką mieli pozwani chociażby z tego powodu, iż bank , na żądanie pozwanego, wystawił zaświadczenie o stanie zadłużenia) , a czym innym jest otrzymanie takiego wypowiedzenia.

Zdaniem Sądu, powód nie udowodnił, iż skutecznie wypowiedział umowę kredytu, a tym samym nie udowodnił ( mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającym z art. 6 kc), że roszczenie jest wymagalne.

Powód jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i od niego należy wymagać dołożenia szczególnej, a wręcz podwyższonej staranności w działaniu w porównaniu z osobami fizycznymi.

Powód, mimo że był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika , do dnia zamknięcia rozprawy, nie przedstawił dowodu doręczenia pozwanym wypowiedzenia umowy kredytu. Podnieść należy, iż powód przygotowując pozew winien przedłożyć wszystkie niezbędne dowody na okoliczność dochodzonego roszczenia.

W tej sytuacji Sad uznał, że powód nie udowodnił , iż roszczenie jest wymagalne , a tym samym podlega oddaleniu.

Pozwani podnieśli w sprzeciwie szereg zarzutów , dotyczących zawartych w umowie postanowień, które, ich zdaniem, mają charakter klauzul abuzywnych.

Sąd nie badał w niniejszej sprawie ( roszczenie o zapłatę)zasadności tych zarzutów wobec stwierdzenia, nieskuteczności wypowiedzenia umowy kredytowej, a tym samym braku wymagalności dochodzonego roszczenia.

Z tych powodów Sąd uzna także wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność zadłużenia pozwanych za zbędny dla rozstrzygnięcia sprawy i oddalił ten wniosek.

O kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o treść art 98 kpc.

O kosztach zastępstwa procesowego w kwocie 10.800zł, stosownie do § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie, w jego wersji obowiązującej w dacie wniesienia pozwu do Sądu. Sąd także zasądził opłatę od pełnomocnictwa każdego z pozwanych w wysokości 17 zł.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Łucja Łagocka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Małgorzata Tetkowska
Data wytworzenia informacji: