Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 318/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2014-02-04

Sygn. akt I C 318/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2014r.

Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Renata Wanecka

Protokolant: Monika Kaszanek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2014r. w P.

sprawy z powództwa J. F.

przeciwko S. W.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  nie obciąża powoda J. F.procesu.

Sygn. akt I C 318/13

UZASADNIENIE

J. F. w dniu 9 grudnia 2010r. złożył pozew przeciwko L. W. i S. W. o zasądzenie na jego rzecz kwoty 45.549,90 zł wraz z odsetkami.

W uzasadnieniu wskazał, że jako wspólnik spółki cywilnej (...) zawarł z pozwanymi, również prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...), porozumienie zgodnie z którym pozwani zobowiązali się do ponoszenia części kosztów wynikających z prowadzenia biura handlowego na terenie Stałej Wystawy Budownictwa w W. przy ulicy (...). Państwo W. nie wywiązali się z postanowień tej umowy, a jednocześnie złożyli pozew przeciwko (...) spółki (...) i uzyskali pozytywny dla siebie wyrok w sprawie IX GC 570/08. Po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 124/08, pozwani uzyskali należność w kwocie 45.549 zł powiększoną o odsetki. W ocenie powoda było to świadczenie nienależne, ponieważ wskutek potrącenia wierzytelności przysługującej (...) spółki (...), pozwanym nie przysługiwała żadna wierzytelność.

Na żądanie Sądu, w dniu 11 kwietnia 2011r. powód sprecyzował swoje żądanie odnośnie odsetek w ten sposób, że skapitalizował odsetki ustawowe od kwoty 45.549,90 zł za okres od 8 kwietnia 2008r. do 8 kwietnia 2011r. do kwoty 54.816,90 zł i określił wartość dochodzonego roszczenia na kwotę 144.254,96 zł.

Na rozprawie w dniu 12 września 2011r. J. F. sprecyzował, że domaga się zasądzenia kwoty 144.254,96 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 kwietnia 2008r.

Postanowieniem z 12 września 2011r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy odrzucił pozew wobec L. W. na podstawie art. 199 § 1 pkt. 3 kpc, zaś w pozostałym zakresie uznał się niewłaściwym i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie na podstawie art. 17 pkt. 4 kpc.

Z kolei Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 17 lutego 2012r. postanowił stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Płocku do rozpoznania.

Na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013r. J. F.potwierdził, że w/w suma stanowi sumę należności wynikających z porozumienia zawartego między wspólnikami współpracujących spółek cywilnych, a mianowicie: czynsz za podnajem powierzchni wystawienniczej na B.w W.(36 m 2) w wysokości 2.500 zł miesięcznie, połowę wynagrodzenia dla pracownika obsługującego także sprzedaż towarów L.i S. W. B. O., a nadto sprzedaż bramy garażowej za 7.500 zł, za którą wspólnicy (...) T.nie otrzymali zapłaty. Mimo prowadzenia rokowań w sprawie uzgodnienia wzajemnych rozliczeń, państwo W.nie podpisali ugody. Po wydaniu wyroku przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie, uwzględniającego roszczenia (...) spółki (...), powód i jego wspólnik w ramach spełnienia długu przekazali pozwanym bramy garażowe za 17.000 zł.

Pozwany na rozprawie 25 kwietnia 2013r. wniósł o oddalenie powództwa. Przyznał, że współpracował z powodem i jego wspólnikiem, co prawda korzystał z ich powierzchni handlowej na B. w W., ale nie dostał nigdy faktury za czynsz, a jeśli idzie o pracownika, to jego zdaniem zatrudniona przez J. F. osoba świadczyła pracę tylko na rzecz F.T.. Natomiast za sprzedane bramy wszelkie należności zostały uregulowane. Stwierdził, że nie mieli wobec wspólników F.T. żadnych długów.

Sąd ustalił, co następuje:

S. L. i J. F. w dniu 25 stycznia 1996r. zawarli umowę spółki cywilnej, postanawiając, że każdy z nich wnosi do niej wkład po 100 zł w gotówce, że zyski będą dzielić po połowie oraz solidarnie będą odpowiadać za straty. Przedmiotem ich działalności było projektowanie i doradztwo techniczne, wykonywanie pełnego zakresu prac mechanicznych, ślusarskich, blacharskich, spawalniczych, montażowo – konstrukcyjnych, wykonywanie prac elektrycznych, instalacji i sanitarnych, wykonywanie robót drogowych, usług budowlanych, eksport – import, handel artykułami przemysłowymi i spożywczymi. W latach 1996 – 1997 zajmowali się produkcją, sprzedażą i montażem bram garażowych, byli przedstawicielami handlowymi H. Polska. Podpisali wówczas umowę najmu powierzchni handlowej na terenie Stałej Wystawy Budownictwa w W. przy ulicy (...) o powierzchni 108 m 2. (zeznania świadka S. L. – nagranie rozprawy z 29 października 2013r. czas: 00:07:17 – 00:56:44, dowód z przesłuchania stron – zeznania powoda J. F. – nagranie rozprawy z 28 stycznia 2014r. czas: 00:04:55 – 00:19:00 w nawiązaniu do informacyjnego wysłuchania z 29 października 2013r., czas: 00:06:23 – 00:56:44, umowa spółki cywilnej k: 171, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z 16 lutego 1999r. k: 174,)

W dniu 3 lutego 1997r. (...) spółki (...)i S. L.podpisali porozumienie ze S. W., który działał wówczas jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. (...). Następnie w dniu 12 lutego 1997r. S. L.podpisał umowę spółki cywilnej ze swoją żoną L. L. (2)pod firmą (...). Małżonkowie W.byli przedstawicielami handlowymi (...), zajmowali się sprzedażą okien. W ramach współpracy, na terenie wynajmowanym przez powoda i S. L.przy ulicy (...)w W.eksponowane były towary (...) spółki (...)na powierzchni 36 m 2 razem z bramami garażowymi, którymi handlowali wspólnicy F.T.. Obsługę biura handlowego prowadziła pracownica zatrudniona przez powoda i jego wspólnika – B. O.. (zeznania świadka S. L.– nagranie rozprawy z 29 października 2013r. czas: 00:07:17 – 00:56:44, dowód z przesłuchania stron – zeznania powoda J. F.– nagranie rozprawy z 28 stycznia 2014r. czas: 00:04:55 – 00:19:00 w nawiązaniu do informacyjnego wysłuchania z 29 października 2013r., czas: 00:06:23 – 00:56:44, porozumienie dotyczące współdziałania spółek cywilnych (...)i P. (...)z 3 lutego 1997r. k: 160 – 162, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej S. W., działającego pod firmą (...), (...)z 25 października 1994r. k: 175, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej S. W.i L. W., działających pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (...) s.c.z 20 marca 1997r. k: 176 )

W czasie trwania współpracy tych dwóch podmiotów gospodarczych J. F. i S. L. sprzedali okna należące do pozwanego i jego żony za 45.549,90 zł. Na potwierdzenie tej czynności w dniu 10 marca 1998r. została wystawiona faktura VAT nr (...). W imieniu wspólników spółki cywilnej (...) fakturę przyjęła H. T.. (kopia faktury VAT nr (...) z 10 marca 1998r. k: 186)

Małżonkowie W. nigdy nie przyjęli faktur wystawianych przez powoda i jego wspólnika. Kooperanci podjęli próbę rozliczenia wzajemnych należności, ustalając wstępnie, że wskutek potrącenia, dług J. F. i S. L. w stosunku do L. W. i S. W. wynosi 314,62 zł. Pozwany i jego żona nie podpisali jednak ugody. W interesie (...) spółki (...) w negocjacjach uczestniczył również K. B.. (zeznania świadka S. L. – nagranie rozprawy z 29 października 2013r. czas: 00:07:17 – 00:56:44, dowód z przesłuchania stron – zeznania powoda J. F. – nagranie rozprawy z 28 stycznia 2014r. czas: 00:04:55 – 00:19:00 w nawiązaniu do informacyjnego wysłuchania z 29 października 2013r., czas: 00:06:23 – 00:56:44, notatki na potrzeby wzajemnych rozliczeń k: 163 – 166, kopia wezwania do zapłaty kwoty 45.549,90 zł k: 187, kopia listu przesłanego faksem przez K. B. do L. W. z 1 października 1998r. k: 197, kopia listu przesłanego faksem przez K. B. w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty 45.549,90 zł k: 196, )

W dniu 20 lipca 1999r. L. W. i S. W. złożyli pozew w postępowaniu nakazowym przeciwko J. F. i S. L. o zapłatę na ich rzecz 45.549,90 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 10 marca 1998r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, wskazując, że kwota ta wynika z faktury nr (...) z 10 marca 1998r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie, V Wydział Gospodarczy w dniu 3 grudnia 1999r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, uwzględniając w całości żądanie (...) spółki (...) oraz nakazując zapłatę na ich rzecz kosztów procesu w wysokości 3.825,12 zł. (kopia pozwu z 12 lipca 1999r. k: 184 – 185, kopia faktury VAT nr (...) z 10 marca 1998r. k: 186, kopia nakazu zapłaty z 3 grudnia 1999r. k: 190)

Pozwani złożyli zarzuty od nakazu zapłaty, w których zgłosili zarzut potrącenia, twierdząc, że ich dług wynosi 5.618,05 zł. Postanowieniem z 31 maja 2000r. Sąd Rejonowy w C.odrzucił zarzuty, jako nieopłacone w terminie. Ich zażalenie na w/w postanowienie zostało potraktowane jako wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zarzutów. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd Rejonowy w C., V Wydział Gospodarczy wyrokiem wydanym 6 marca 2002r. w sprawie VGC 35/00 utrzymał w całości w mocy nakaz zapłaty wydany w sprawie V Ng 754/99 w dniu 3 grudnia 1999r., prostując jednocześnie oczywistą omyłkę pisarską w nakazie zapłaty w ten sposób, że odsetki ustawowe zasądzone są od dnia 10 marca 1998r., a nie od 10 marca 1999r. Apelacja pozwanych została odrzucona postanowieniem z 28 kwietnia 2004r. (kopia wyroku Sądu Rejonowego w C.z 6 marca 2002r. k: 226 – 227, kopia postanowienia Sądu Rejonowego w C.z 28 kwietnia 2004r. k: 229 - 230, kopia zarzutów od nakazu zapłaty, mylnie oznaczonych, jako sprzeciw od nakazu zapłaty k: 172 – 173, kopie protokołów rozprawy przed Sądem Rejonowym w C., V Wydziałem Gospodarczym k: 200 - 216)

Z dniem 31 marca 2001r. J. F. i S. L. zakończyli prowadzenie działalności gospodarczej. Burmistrz Gminy W. – Centrum decyzją z 20 czerwca 2001r. wykreślił z ewidencji działalności gospodarczej z dniem 1 maja 2001r. wpis dokonany 22 stycznia 1996r. (kopia decyzji Burmistrza Gminy W. – Centrum z 20 czerwca 2001r. k: 54)

Wierzyciele otrzymali pierwszy tytuł wykonawczy w dniu 23 kwietnia 2002r., zaś drugi tytuł – 24 stycznia 2005r. Złożyli wniosek o wszczęcie egzekucji zarówno przeciwko J. F., jak i S. L.. Postępowania toczyły się w W.przed różnymi komornikami sądowymi. W pierwszym wypadku egzekucja została skierowana do rachunku bankowego, na który została wpłacona spłata byłej żony dłużnika z tytułu podziału majątku wspólnego, zaś w drugim – nastąpiła sprzedaż mieszkania w drodze licytacji. Z uwagi na uzyskanie kwoty przewyższającej dług, komornik zwrócił S. L.nadwyżkę w wysokości 180.000 zł. (zeznania świadka S. L.– nagranie rozprawy z 29 października 2013r. czas: 00:07:17 – 00:56:44, dowód z przesłuchania stron – zeznania powoda J. F.– nagranie rozprawy z 28 stycznia 2014r. czas: 00:04:55 – 00:19:00 w nawiązaniu do informacyjnego wysłuchania z 29 października 2013r., czas: 00:06:23 – 00:56:44, kopia wyroku Sądu Rejonowego w C.z 6 marca 2002r. k: 226 – 227)

W dniu 3 października 2006r. S. L. złożył oświadczenie wobec L. W. i S. W. o potrąceniu wierzytelności w kwocie 41.003,35 zł, na którą składają się: 32.773,57 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy podnajmu (należność główna 27.500 zł + 5.273,57 zł odsetki), 8.229,78 zł z tytułu zakupionych od spółki towarów oraz wykonanych na rzecz (...) usług (należność główna 7.726 zł + odsetki 503,78 zł) przysługującej solidarnie J. F. i S. L. z wierzytelnością w kwocie 45.549,90 zł przysługującą L. W. i S. W. wynikającej z faktury VAT z 10 marca 1998r. (oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z 3 października 2006r. k: 167 – 168, k: 169 – 170)

W dniu 7 maja 2008r. J. F.złożył pozew przeciwko L. L. (2)i S. L.o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w C.z 3 grudnia 1999r. wydanego w postępowaniu nakazowym w sprawie V Ng 754/99, utrzymanego w mocy na podstawie wyroku z 6 marca 2002r. w sprawie VGC 35/00. Sąd Rejonowy d. m. s. W.w W.wyrokiem wydanym w dniu 22 maja 2009r. w sprawie I C 259/09 oddalił powództwo. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że skoro cała należność została już wyegzekwowana, to nie ma podstaw do uwzględnienie powództwa przeciwegzekucyjnego. Apelacja J. F.została oddalona przez Sąd Okręgowy wW.w dniu 1 grudnia 2009r. w sprawie VACa (...). (kopia wyroku Sądu Rejonowegod. m. s. W. w. W.z 22 maja 2009r. k: 254 z uzasadnieniem k: 255 – 256, wyrok Sądu Okręgowego wW. z 1 grudnia 2009r. k: 257 z uzasadnieniem k: 258 – 261)

L. W. zmarła 1 sierpnia 2010r. Pozostawiła po sobie męża S. W. i dwoje dzieci. Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku nie została przeprowadzona. (...) spółki cywilnej z pozwanym została rozwiązana jeszcze przed jej śmiercią. (kopia skróconego aktu zgonu k: 111, bezsporne)

J. F. ma 56 lat, z wykształcenia jest inżynierem środowiska, utrzymuje się z pracy dorywczej, zarabia 100 – 200 zł miesięcznie. Nie posiada żadnego majątku. Prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną – nauczycielką języka niemieckiego i historii, która pracuje na pół etatu z wynagrodzeniem ok. 1.000 zł na miesiąc. Powód z żoną ma na utrzymaniu niepełnosprawnego syna. (dowód z przesłuchania stron – zeznania powoda J. F. – nagranie rozprawy z 28 stycznia 2014r. czas: 00:04:55 – 00:19:00)

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie powołanych wyżej dokumentów oraz częściowo zeznań świadka S. L. (nagranie rozprawy z 29 października 2013r. czas: 00:07:17 – 00:56:44) i dowodu z przesłuchania stron – zeznań powoda J. F. (nagranie rozprawy z 28 stycznia 2014r. czas: 00:04:55 – 00:19:00).

Sąd dał wiarę świadkowi S. L. i powodowi, którzy twierdzili, że w 1997r. podpisali porozumienie ze S. W., okoliczność tę potwierdza umowa. Z jej treści nie wynika jednak, że strony ustaliły, że pozwany powinien płacić czynsz za podnajem powierzchni wystawowej przy ulicy (...) w W., połowę kosztów wynagrodzenia dla pracownicy obsługującej biuro oraz obowiązek zwrotu ceny za sprzedane przez S. W. bramy garażowe.

Nie ma sporu co do tego, że pozwany istotnie korzystał z powierzchni na terenie Stałej Wystawy Budownictwa w W.. Jednak twierdzenia byłych wspólników spółki cywilnej (...) co do powierzchni, a nade wszystko co do wysokości czynszu, nie są jednoznaczne. J. F. wskazuje, że była to powierzchnia 36 m 2, zaś czynsz najmu wynosił 2.500 zł miesięcznie. Nie potwierdza tego faktu S. L., który zeznał, że było to ok. 40 m 2, a ze względu na upływ czasu, nie potrafił podać wysokości czynszu. Powód powołał się na notatki z okresu negocjacji prowadzonych przez strony porozumienia po wystawieniu faktury przez małżonków W. za sprzedane okna. Same zapiski, które nigdy nie zostały zaakceptowane przez drugą stronę, nie są jednak dowodem w sprawie. Byli wspólnicy spółki cywilnej (...) wystawili fakturę na tę okoliczność, ale w toku postępowania jej nie złożyli. Nie ma ani umowy najmu między nimi, a S. W., ani umowy najmu z Polską Akademią Nauk, jako wyjmującą powierzchnię wystawienniczą powodowi i S. L.. W sytuacji, w której pozwany nie uznaje żądania pozwu i twierdzi, że nigdy nie został wezwany do zapłaty czynszu i nie otrzymał faktury, to strona powodowa, jest obowiązana udowodnić swoje roszczenie tak co do zasady, jak i co do wysokości. Same ogólne twierdzenia powoda i świadka S. L. nie są wystarczające.

Strona powodowa nie wykazała także, że pozwany był zobowiązany do ponoszenia połowy kosztów wynikających z zatrudnienia pracownicy obsługującej biuro na B. w W.. S. W. zaprzeczył również tej okoliczności. Zeznania J. F. i świadka S. L. nie przekonują o tym, że między stronami porozumienia były jakiekolwiek uzgodnienia w tym przedmiocie. Pani B. O. podpisała umowę ze wspólnikami spółki cywilnej (...). Jeśli istotnie pozwany miał obowiązek ponosić połowę kosztów wynikających z jej zatrudnienia, to bardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby zawarcie umowy o pracę na pół etatu przez każdego z umawiających się przedsiębiorców. Poza twierdzeniami powoda i jego byłego wspólnika, nie ma na tę okoliczność żadnych dowodów, tym bardziej, że J. F. cofnął wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka B. O., zaś nie przedłożył żadnego dokumentu wskazującego choćby w pośredni sposób, że koszty wywołane jej zatrudnieniem, miały obciążać zarówno wspólników spółki cywilnej (...), jak i S. W.. W tym wypadku notatki czynione przez powoda i S. W. na potrzeby negocjacji w sprawie wzajemnych rozliczeń nie przedstawiają również żadnej mocy dowodowej.

J. F. twierdził również, że z tytułu sprzedaży bramy garażowej S. W. winien był im 7.500 zł. Z kolei S. L. zeznał, że chodziło o bramę garażową za 1.000 zł oraz usługę serwisową za 1.600 zł. Powód w tym wypadku również nie dysponował żadnymi dokumentami poza notatkami, które miały służyć przy wzajemnych rozliczeniach, a które nigdy nie zostały zakończone ugodą.

W aktach nie ma także żadnego dokumentu potwierdzającego, że już po zakończeniu postępowania w Sądzie Rejonowym wC., V Wydziale Gospodarczym, wspólnicy spółki cywilnej (...)w ramach spełnienia świadczenia, przekazali pozwanemu jakieś bramy garażowe.

Według notatek złożonych do akt sprawy (k: 162 – 166) na skutek wzajemnych rozliczeń wspólnicy F.T. mieli zwrócić S. W. 314,62 zł. Tymczasem, gdyby Sąd uznał za zgodne z prawdą twierdzenia J. F. i S. L., to na skutek potrącenia, byliby winni 5.874,90 zł (2.500 zł x 11 miesięcy + brama garażowa 7.500 zł + 850 zł x ½ etatu x 11 miesięcy = 27.500 zł + 7.500 zł + 4.675 zł = 39.675 zł - 45.549,90 zł = - 5.874,90 zł). Z kolei w zarzutach od nakazu zapłaty J. F. i S. L. podnosili, że ich dług wobec małżonków L. wynosi 5.618,05 zł. Natomiast już w oświadczeniu o potrąceniu z 3 października 2006r. zgłosili kwotę 41.003,35 zł, na którą składają się: 32.773,57 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy podnajmu (należność główna 27.500 zł + 5.273,57 zł odsetki) i 8.229,78 zł z tytułu zakupionych od spółki towarów oraz wykonanych na rzecz (...) usług (należność główna 7.726 zł + odsetki 503,78 zł), pomijając należności z tytułu kosztów zatrudnienia pracownika.

Wobec tych rozbieżności i braku uznania długu przez stronę pozwaną, choćby w części, nie można uznać, że twierdzenia powoda i świadka S. L. są wystarczającymi dowodami w sprawie dla precyzyjnego ustalenia wysokości dochodzonych roszczeń. W szczególności bez większego znaczenia dowodowego pozostają listy wysyłane faksem przez poprzedniego współpracownika powoda i jego wspólnika, mianowicie przez K. B., który w negocjacjach na temat wzajemnych rozliczeń, wspierał ich stanowisko. Świadczą one tylko i wyłącznie o tym, że od samego początku wspólnicy F.T. nie uznawali w całości roszczenia w stosunku do S. W..

Sąd zważył, co następuje:

Podstawę prawną żądania powoda stanowią w jego ocenie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. J. F. wychodzi bowiem z założenia, że sumy wyegzekwowane w toku postępowania egzekucyjnego stanowią nienależne świadczenie. Zgodnie z art. 410 kc świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Zdaniem powoda, świadczenie objęte tytułem wykonawczym i wyegzekwowane od niego i jego wspólnika, nigdy nie powinno być spełnione, ponieważ nie byli oni do tego zobowiązani. W ich ocenie, na skutek potrącenia, nie byli nigdy dłużnikami pozwanego. Ich przekonaniu towarzyszy duże poczucie krzywdy i do dziś nie potrafią pogodzić się ze sposobem postępowania byłego kontrahenta, który doprowadził do pozbawienia ich znacznego majątku. Trzeba jednak zauważyć również brak profesjonalizmu w działaniu osób, które podjęły się prowadzenia działalności gospodarczej, bez należytej dbałości o dokumentację księgową i zawieranie umów tylko w formie ustnej. Obrona swoich interesów w toku postępowania przed Sądem Rejonowym w C., V Wydziałem Gospodarczym również może budzić poważne zastrzeżenia. J. F.i S. L.nie składali pism procesowych w terminie, nie stawiali się na wszystkich terminach rozprawy, nade wszystko zaś, nawet w tamtym okresie, nie udowodnili swoich twierdzeń, co skutkowało utrzymaniem nakazu zapłaty w mocy. Z uwagi na to, że treść wyroku nie odnosiła się w żaden sposób do zarzutu potrącenia, nie zachodziła w sprawie powaga rzeczy osądzonej. Dlatego też, mimo upływu ponad dziesięciu lat od zakończenia procesu w Sądzie Gospodarczym, Sąd w niniejszym postępowaniu ponownie analizował żądania powoda.

Sąd stoi na stanowisku, że gdyby J. F. zdołał udowodnić swoje roszczenia nie tylko co do zasady, ale i co do wysokości, wówczas jego powództwo byłoby uzasadnione. Niemniej jednak należy podkreślić, że w myśl art. 6 kc ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Sąd ocenił jednak, że same twierdzenia byłych wspólników F.T. na poparcie ich twierdzeń w tym zakresie nie są wystarczające dla ustalenia wysokości roszczeń. Dlatego też powództwo, jako niezasadne, podlegało oddaleniu.

O kosztach procesu Sąd orzekł w myśl art. 102 kpc i nie obciążył nimi powoda, mając na uwadze jego sytuację osobistą i materialną, o jakiej mowa wyżej.

Z tych wszystkich względów, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku, stosując przytoczone wyżej przepisy prawa.

SSO Renata Wanecka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Szczęsna-Cichosz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Wanecka
Data wytworzenia informacji: