Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1148

I C 855/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: jeżeli pozwany świadomy obowiązku zwrócenia przyjętego świadczenia nienależnego faktycznie przetracił pieniądze na hulaszcze życie i hazard, to takie postępowanie nie może być źródłem z jednej strony uwolnienia się od obowiązku zwrotu świadczenia, a z drugiej pokrzywdzenia uczciwie postępującego powoda; działania takie nie mogą korzystać z (...)
Sygn. akt I C 855/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Radosław Jeznach Protokolant: stażysta Maciej Lewandowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2015 r. w P. sprawy z powództwa K. W. (1) przeciwko M. B. (1) o zapłatę 1 utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym w dniu 22 stycznia 2015 r. sygn. akt I Nc 199/14 – w całości; 2 zasądza od pozwanego M. B.
Czytaj więcej»

I C 863/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-04-23

Data publikacji: 2018-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: częściowo uwzględniono powództwo; oddalając je w stosunku do jednego pozwanego. Odpowiedzialność pozwanych z tytułu deliktu władzy publicznej.
Sygn. akt I C 863/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Agnieszka Bilkiewicz SSO Joanna Szatkowska SSO Marta Dunajska Protokolant: st. sekr. sąd. Izabela Dymkowska po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2018 r. w Płocku sprawy z powództwa W. S. (1) reprezentanta grupy w postępowaniu grupowym, w skład której wchodzą: L. B. (1) , R. G. (1) , R. G. (2) , C. G. , B. J. (1) , M. J. (1) , B. J. (2) , D. K
Czytaj więcej»

I C 877/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2018-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie o ustalenie, jako roszczenie niemajątkowe nie ulega również przedawnieniu, a zatem podmiot zainteresowany takim rozstrzygnięciem może wystąpić z takim żądaniem w każdym momencie. Jednakże wystąpienie z takim żądaniem po upływie znacznego upływu czasu od momentu podjęcia uchwały uznać należy za sprzeczne z zasadami współżycia (...)
Sygn. akt I C 877/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Bogacz po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa C. B. przeciwko Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu w C. o ustalenie nieistnienia uchwały ewentualnie ustalenie nieważności uchwały I oddala powództwo II zasądza od powoda C. B. na rzecz
Czytaj więcej»

I C 883/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2020-02-05

Data publikacji: 2020-05-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Świadczenie w postaci opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest świadczeniem okresowym, o czym przesądza fakt, iż mimo że prawo to jest ustalane na określony w umowie okres czasu, od 40 do 99 lat, to wnoszone opłaty roczne, dotyczą poszczególnych lat korzystania z nieruchomości. Nadto opłata ta nie jest ustalana za cały (...)
Sygn. akt I C 883/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2020 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Miasta M. przeciwko A. N. o zapłatę kwoty 103.003,75 zł I zasądza od pozwanego A. N. na rzecz powoda Miasta M. kwotę 42.478,00 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesi
Czytaj więcej»

I C 957/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-09-05

Data publikacji: 2017-01-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel, by mógł skutecznie prowadzić egzekucję z nieruchomości obciążonej, musi zatem uzyskać przeciwko dłużnikowi tytuł wykonawczy, a takim z punktu widzenia przepisów może być wyrok zasądzający określone świadczenie.
Sygn. akt I C 957/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Monika Lewandowska Protokolant Damian Gołębiewski po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2016 r. w Płocku, na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko A. W. (1) , A. K. , A. W. i A. W. (2) o zapłatę 1 zasądza od pozwanych A. W. (1) , A. K. , A. W. i A. W. (2) solidarnie na rzecz powoda Banku (...) Spółki Akcyjne
Czytaj więcej»

I C 962/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-08-21

Data publikacji: 2015-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. powództwo oddala; 2. przyznaje ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Płocku na rzecz adwokata M.L. wynagrodzenie w kwocie 7.200,- (siedmiu tysięcy dwustu) złotych plus podatek VAT za pomoc prawną świadczoną powodowi z urzędu; 3. przyznaje ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Płocku na rzecz adwokata Z.J. wynagrodzenie w kwocie 7.200,- (...)
sygn. akt I C 962/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Joanna Przybylska Protokolant: protokolant sądowy Monika Chrustowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2014 r. w Płocku sprawy z powództwa Z. L. i A. L. przeciwko Powiatowi P. – Powiatowemu Urzędowi Pracy w P. o stwierdzenie nieważności umowy i zapłatę 1 powództwo oddala; 2 przyznaje ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Płocku
Czytaj więcej»

I C 988/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 154.343,12 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 20 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu; 2. oddala powództwo w pozostałej części
Sygn. akt IC 988/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2015r. w Płocku sprawy z powództwa (...) przeciwko G. W. o zapłatę 1 zasądza od G. W. na rzecz Intrum (...) kwotę 154.343,12 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złotych dwanaście groszy) z ustawowymi odsetkami od dn
Czytaj więcej»

I C 977/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-17

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W wypadku naruszenia dóbr osobistych polegających na obrazie czci uwzględniać należy nie tylko zaznaczenie słów, ale również kontekst sytuacyjny, w którym zostały użyte; sama okoliczność, iż autor wypowiedzi nie wymienia nazwiska powoda, nie uchyla naruszenia jego czci i dobrego imienia, jeżeli wypowiedź pozwala na identyfikację osoby w jej (...)
Sygn. akt I C 977/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Radosław Jeznach Protokolant : Agnieszka Petrykowska po rozpoznaniu w dniu 07 stycznia 2014 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko S. N. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 zobowiązuje pozwanego S. N. do opublikowania na własny koszt w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się niniejszego wyroku na stronie
Czytaj więcej»

I C 1008/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy ocenie czy doszło do naruszenia dobra osobistego decydujące znaczenie ma nie tyle subiektywne odczucie osoby żądającej ochrony prawnej, ile to, jaką reakcję wywołuje w społeczeństwie to naruszenie. Dokonanie oceny czy w konkretnej sytuacji naruszenie dóbr osobistych rzeczywiście nastąpiło – nie może być dokonane wedle miary indywidualnej (...)
Sygn. akt I C 1008/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: Sławomir Bogucki po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zadośćuczynienie w kwocie 140.000,00 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda A. S. (1) kwotę 40.000,00 zł (czt
Czytaj więcej»

I C 1026/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-04-10

Data publikacji: 2014-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza na rzecz powoda (...) od pozwanego (...) kwotę 100.000 zł z odsetkami ustawowymi od 20 marca 2013r. do dnia zapłaty... zasądza od pozwanego (...) na rzecz powódki (...) kwotę 120.000 zł z odsetkami ustawowymi od 20 marca 2014r. do dnia zapłaty
Sygn. akt I C 1026/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Wanecka Protokolant: Monika Kaszanek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2014r. w P. sprawy z powództwa M. S. i A. S. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki M. S. kwotę 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z odsetkami usta
Czytaj więcej»