Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
694

I C 2637/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-10-14

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zobowiązanie alimentacyjne jest ściśle powiązane z osobą zobowiązaną do alimentacji - a nie z jej majątkiem, czy też składnikami, które kiedyś wchodziły w skład takiego majątku; skoro niedopuszczalne jest zbywanie niewymagalnych wierzytelności alimentacyjnych, to tym bardziej bezskuteczne byłoby przejęcie niewymagalnego długu alimentacyjnego
Sygn. akt I C 2637/15 Dnia 14 października 2016 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSO Radosław Jeznach Protokolant : prot. sąd. Monika Grapatyn po rozpoznaniu w dniu 07 października 2016 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa S. R. (1) przeciwko J. K. (1) , J. K. (2) i M. K. o stwierdzenie nieważności czynności prawnej i zapłatę 1 oddala powództwo o stwierdzenie nieważności czynności prawnej; 2 oddala
Czytaj więcej»

VI Pz 38/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-10-18

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: art. 102 kpc ustanawia zasadę słuszności będącą odstępstwem od zasady odpowiedzialności za wynik procesu. Sama sytuacja finansowa strony, nawet niekorzystna, nie stanowi podstawy zwolnienia od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi, chyba, że na rzecz tej strony przemawiają dalsze szczególne okoliczności. W tym celu konieczne jest poczynienie ustaleń przez Sąd, czy takie okoliczności zachodzą w konkretnej sprawie, a nie opieranie ich wyłącznie na wiedzy pozyskanej z urzędu przy rozpatrywaniu innych spraw z udziałem tej strony.
Sygn. akt VI Pz 38/17 POSTANOWIENIE Dnia 18 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut – Dan SSO Jadwiga Klonowska SSO Ewa Komosińska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 18 października 2017 r. sprawy z powództwa I. W. przeciwko Zakładowi (...) Sp. z o.o. w D. o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, o odprawę na skutek zażalenia pełnomocnika powódki na postanowien
Czytaj więcej»

VI U 540/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-10-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: renta uczniowska z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
Sygn. akt VI U 540/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Solecka Protokolant: st.sekr.sąd. Ewelina Pilewska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 roku w Płocku sprawy D. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. o prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na skutek odwołania D. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddzia
Czytaj więcej»

VI U 1144/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI U 1144/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: st. sekret. sąd. Łukasz Bendig po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 roku w Płocku na posiedzeniu jawnym sprawy (...) Spółki Akcyjnej w P. z udziałem ubezpieczonych P. A. , R. A. , W. A. (1) , W. A. (2) , J. A. (1) , Ł. A. , A. A. (1) , B. A. , J. A. (2) , A. A. (
Czytaj więcej»

VI U 1853/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-08-27

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: „Tylko osoby, które w okresie od 8 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. nabyły i zrealizowały prawo do emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przez dniem nabycia prawa do emerytury mają prawo do dalszej wypłaty emerytury od dnia 1 października 2011r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Przepis art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS znajduje zastosowanie u osób, które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, tj. od 1 stycznia 2011r., jak też do osób, które nabyły prawo do emerytury w okresie obowiązywania art. 103a ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.”
Sygn. akt VI U 1853/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Jadwiga Klonowska Protokolant: Karolina Chojnacka po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 roku w Płocku sprawy T. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. o podjęcie wypłaty emerytury za okres od 1 X 2011r. do 21 XI 2012r. wraz z odsetkami na skutek odwołania T. P. od decyzji Zakła
Czytaj więcej»

VI U 2073/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-04-28

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na podstawie art. 85 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych organ rentowy ponosi odpowiedzialność za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji o prawie do renty gdy w ciągu 30 dni od dysponowania niezbędnymi dowodami decyzji takiej nie wydaje. Dla biegu terminu liczonego od " ostatniej okoliczności" niezbędnej do wydania decyzji nie ma znaczenia, że akta rentowe potrzebne do naliczenia renty znajdowały się w sądzie, gdy organ rentowy mógł je z łatwością wypożyczyć.
Sygn. akt VI U 2073/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Hanna Parzybut- Dan Protokolant: sekret. sąd. J. Z. po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 r. sprawy E. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddziałowi w W. o odsetki na skutek odwołania E. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddziału w W. z dnia 21 października 2014 r., znak
Czytaj więcej»

II K 86/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: O ile oskarżony D.P. był w pełni świadom konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z faktu odpłatnego zbywania narkotyków, gdyż był i jest w pełni zdrową psychicznie oraz dojrzałą osobą, która w czasie czynu ukończyła 21 lat tracąc tym samym status młodocianego, to w przypadku oskarżonego D.R. sytuacja jest odmienna, albowiem zarówno w czasie czynu, jak i w czasie orzekania nie ukończył jeszcze 21 lat, a choć nie chorował psychicznie w przeszłości i nie jest również chory psychicznie obecnie to jednak pozostaje lekko upośledzony umysłowo, co skutkowało wydaniem przez zespól orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w S. orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (k.157-162), a w czasie zarzucanego czynu powodowało nieznaczne ograniczenie zdolności do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.
Sygn. akt II K 86/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział II Karny w składzie: przewodniczący SSO Jacek Giętka (spr.) ławnicy Małgorzata Chybińska Artur Gajda protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Zeltyng przy udziale prokuratora Grzegorza Jędrzejewskiego po rozpoznaniu w dniu 16.01., 9.02. i 3.03.2017 r. sprawy D. P. (1) syna A. i K. z d. K. urodz. (...) w S. oskarżonego o to, że w okresie od września 2015 r. do października 2015 r. w S. d
Czytaj więcej»

VI U 1298/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-12-18

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne pracownika może być kwestionowana przez organ rentowy na podstawie art. 58 kc w zw. z art. 300 kp, jeżeli jest nieadekwatna do rodzaju zajmowanego stanowiska, zakresu czynności, odpowiedzialności. Wysokość wynagrodzenia pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych w zależności od okoliczności sprawy może być porównywana do przeciętnego wynagrodzenia na lokalnym rynku pracy.
Sygn. akt VI U 1298/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: sekr. sąd. Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2014 roku w Płocku sprawy L. Ś. z udziałem zainteresowanego (...) Sp. z o. o. w W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w W. o wysokość podstawy wymiaru składki na skutek odwołania L. Ś. od d
Czytaj więcej»

II K 93/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-02-02

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: W ocenie sądu wzięcie noża przez oskarżonego na spotkanie z pokrzywdzonym, ale też zachęcanie J.M. do wyjścia z klatki schodowej nie stanowi argumentacji przemawiającej za uznaniem, że M.Ł. już w tym momencie pragnął dokonać zabójstwa pokrzywdzonego i je zaplanował. W tym konkretnym przypadku zamiar pozbawienia życia pokrzywdzonego zrodził się u oskarżonego nagle, pod wpływem nagłego impulsu. Wystarczy wspomnieć bowiem, że oskarżony nie mógł przewidzieć scenariusza spotkania z J.M. i dopiero wypowiedź tego ostatniego zadecydowała, że sięgnął po nóż do kieszeni spodni i ugodził nim pokrzywdzonego oraz ponowił atak poprzez ostatecznie nieudaną próbę kolejnego ugodzenia J.M. w brzuch. Oskarżony nie przewidział, ale też nie mógł przewidzieć, że po pierwszym pchnięciu pokrzywdzony podejmie skuteczną obronę.
Sygn. akt II K 93/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział II Karny w składzie: przewodniczący SSO Jacek Giętka (spr.) sędzia SO Janina Jankowska ławnicy Wiesława Rokicka, Cezary Tadeusz Roman, Waldemar Pawłowski protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Zeltyng przy udziale prokuratora Małgorzaty Szeroczyńskiej i oskarżyciela posiłkowego J. M. (1) po rozpoznaniu w dniu 22.12.2016 r. oraz 26.01. i 2.02.2017 r. sprawy M. Ł. (1) syna K. i M. z d.
Czytaj więcej»

VI U 1719/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-08-27

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: „Tylko osoby, które w okresie od 8 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. nabyły i zrealizowały prawo do emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przez dniem nabycia prawa do emerytury mają prawo do dalszej wypłaty emerytury od dnia 1 października 2011r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Przepis art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS znajduje zastosowanie u osób, które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, tj. od 1 stycznia 2011r., jak też do osób, które nabyły prawo do emerytury w okresie obowiązywania art. 103a ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.”
Sygn. akt VI U 1719/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Jadwiga Klonowska Protokolant: Karolina Chojnacka po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 roku w Płocku sprawy M. Ż. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. o podjęcie wypłaty emerytury za okres od 1 X 2011r. do 30 IX 2012r. wraz z odsetkami na skutek odwołania M. Ż. od decyzji Zakładu U
Czytaj więcej»