Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
890

I C 962/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-08-21

Data publikacji: 2015-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. powództwo oddala; 2. przyznaje ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Płocku na rzecz adwokata M.L. wynagrodzenie w kwocie 7.200,- (siedmiu tysięcy dwustu) złotych plus podatek VAT za pomoc prawną świadczoną powodowi z urzędu; 3. przyznaje ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Płocku na rzecz adwokata Z.J. wynagrodzenie w kwocie 7.200,- (...)
sygn. akt I C 962/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Joanna Przybylska Protokolant: protokolant sądowy Monika Chrustowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2014 r. w Płocku sprawy z powództwa Z. L. i A. L. przeciwko Powiatowi P. – Powiatowemu Urzędowi Pracy w P. o stwierdzenie nieważności umowy i zapłatę 1 powództwo oddala; 2 przyznaje ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Płocku
Czytaj więcej»

I C 977/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-17

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W wypadku naruszenia dóbr osobistych polegających na obrazie czci uwzględniać należy nie tylko zaznaczenie słów, ale również kontekst sytuacyjny, w którym zostały użyte; sama okoliczność, iż autor wypowiedzi nie wymienia nazwiska powoda, nie uchyla naruszenia jego czci i dobrego imienia, jeżeli wypowiedź pozwala na identyfikację osoby w jej (...)
Sygn. akt I C 977/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Radosław Jeznach Protokolant : Agnieszka Petrykowska po rozpoznaniu w dniu 07 stycznia 2014 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko S. N. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 zobowiązuje pozwanego S. N. do opublikowania na własny koszt w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się niniejszego wyroku na stronie
Czytaj więcej»

I C 988/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 154.343,12 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 20 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu; 2. oddala powództwo w pozostałej części
Sygn. akt IC 988/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2015r. w Płocku sprawy z powództwa (...) przeciwko G. W. o zapłatę 1 zasądza od G. W. na rzecz Intrum (...) kwotę 154.343,12 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złotych dwanaście groszy) z ustawowymi odsetkami od dn
Czytaj więcej»

I C 1008/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy ocenie czy doszło do naruszenia dobra osobistego decydujące znaczenie ma nie tyle subiektywne odczucie osoby żądającej ochrony prawnej, ile to, jaką reakcję wywołuje w społeczeństwie to naruszenie. Dokonanie oceny czy w konkretnej sytuacji naruszenie dóbr osobistych rzeczywiście nastąpiło – nie może być dokonane wedle miary indywidualnej (...)
Sygn. akt I C 1008/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: Sławomir Bogucki po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zadośćuczynienie w kwocie 140.000,00 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda A. S. (1) kwotę 40.000,00 zł (czt
Czytaj więcej»

I C 1026/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-04-10

Data publikacji: 2014-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza na rzecz powoda (...) od pozwanego (...) kwotę 100.000 zł z odsetkami ustawowymi od 20 marca 2013r. do dnia zapłaty... zasądza od pozwanego (...) na rzecz powódki (...) kwotę 120.000 zł z odsetkami ustawowymi od 20 marca 2014r. do dnia zapłaty
Sygn. akt I C 1026/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Wanecka Protokolant: Monika Kaszanek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2014r. w P. sprawy z powództwa M. S. i A. S. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki M. S. kwotę 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z odsetkami usta
Czytaj więcej»

I C 1032/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przewidziane w art. 319 k.pc. zastrzeżenie, iż stronie pozwanej przysługuje prawo do powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności, sąd jest obowiązany zamieścić w wyroku z urzędu.
Sygn. akt I C 1032/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: stażysta Sylwia Staniszewska po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko I. M. , M. M. (1) i A. M. o zapłatę kwoty 212.645,68 zł I zasądza od pozwanych I. M. , M. M. (1) i A. M. solidar
Czytaj więcej»

I C 1053/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1053/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Monika Lewandowska Protokolant Anna Stelmasiak po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 r. w Płocku, na rozprawie sprawy z powództwa E. S. (1) i J. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki E. S. (1) kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy z
Czytaj więcej»

I C 1060/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uchyla zaskarżona uchwałę i zasądza od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu
Sygn. akt I C 1060/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2016r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Bending po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2016r. z powództwa Z. Ż. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) ABC w P. o uchylenie uchwały 1 uchyla uchwałę nr 1 z 2015r. w przedmiocie „udzielenia zarządcy absolutorium za 2014r.”; 2 zasądza od pozwaneg
Czytaj więcej»

I C 1066/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-06-16

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: roszczenia odszkodowawcze uzupełniają zakres uprawnień nabywcy z tytułu rękojmi, gdyż kupujący, który utracił uprawnienia z tytułu rękojmi może dochodzić od sprzedawcy naprawienia szkody, spowodowanej wadą fizyczną rzeczy na ogólnych zasadach odpowiedzialności dłużnika za nienależyte wykonanie zobowiązania
Sygn. akt I C 1066/15 Dnia 16 czerwca 2017 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSO Radosław Jeznach Protokolant Anna Pędraszewska-Kwaśniak po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2017 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej V. (...) nieruchomości przy ul. (...) w C. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanego (...)
Czytaj więcej»

I C 1105/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-02-07

Data publikacji: 2014-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem cała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki : w szcsególności będą to oczywiście koszty leczenia, konsultacji i rehabilitacji, ale też i koszty transportu, odwiedzin osób bliskich, szczególnego odżywiania i pielęgnacji w okresie (...)
Sygn. akt I C 1105/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Radosław Jeznach Protokolant : Magdalena Rymkiewicz - Aranowska po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2014 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa H. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę 1 zasądza tytułem zadośćuczynienia od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki H. B. kwotę
Czytaj więcej»