Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
79

VI U 1226/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-10-14

Data publikacji: 2013-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Ubezpieczony ubiegający się o emeryturę może udowodnić przed Sądem okres podlegania ubezpieczeniu na podstawie umowy agencyjnej zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 13 a ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, jeśli wykaże, że osiągnął w ciągu roku przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie niższy niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej. Jeśli nie jest w stanie wykazać takiego przychodu, może udowadniać wszelkimi środkami dowodowymi przewidzianymi w k.p.c., że pracował w spornym okresie czasu w pełnym wymiarze czasu pracy dla uznania tego okresu do podlegania ubezpieczeniu społecznemu.
Sygn. akt VI U 1226/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Hanna Parzybut- Dan Protokolant: sekret. sąd. J. Z. po rozpoznaniu w dniu 30 września 2013 roku w Płocku sprawy J. J. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P. o emeryturę na skutek odwołania J. J. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 4 marca 2013
Czytaj więcej»

VI U 2119/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-11-08

Data publikacji: 2013-12-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Przy ustalaniu prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym z tytułu pracy w szczególnych warunkach ubezpieczonego, który wykazuje się okresami pracy górniczej, nie stosuje się uregulowań zawartych w art. 50 d ustawy o emeryturach i rentach z FUS dotyczących zaliczania w wymiarze półtorakrotnym okresów pracy górniczej.
Sygn. akt VI U 2119/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SR del. Ewa Solecka Protokolant: sekr.sąd. Tomasz Suchodolski po rozpoznaniu w dniu 30 października 2013 roku w Płocku sprawy T. F. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. o prawo do emerytury na skutek odwołania T. F. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. z dnia 06 czer
Czytaj więcej»

I C 977/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-17

Data publikacji: 2014-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W wypadku naruszenia dóbr osobistych polegających na obrazie czci uwzględniać należy nie tylko zaznaczenie słów, ale również kontekst sytuacyjny, w którym zostały użyte; sama okoliczność, iż autor wypowiedzi nie wymienia nazwiska powoda, nie uchyla naruszenia jego czci i dobrego imienia, jeżeli wypowiedź pozwala na identyfikację osoby w jej środowisku- wystarczy, by oceniając sprawę rozsądnie, można było powiązać zniesławiające zarzuty z konkretną osobą.
Sygn. akt I C 977/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Radosław Jeznach Protokolant : Agnieszka Petrykowska po rozpoznaniu w dniu 07 stycznia 2014 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko S. N. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 zobowiązuje pozwanego S. N. do opublikowania na własny koszt w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się niniejszego wyroku na stronie
Czytaj więcej»

VI U 2857/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-04-28

Data publikacji: 2014-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Małżonek rolnika prowadzący własną firmę nie może być wykluczony z ubezpieczenia rolniczego tylko dlatego, że jego wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, z winy urzędnika organu ewidencyjnego, nie otrzymał prawidłowego biegu, w efekcie czego zainteresowana pozostawała zarówno poza ubezpieczeniem społecznym rolników, jak również poza powszechnym systemem ubezpieczenia.
Sygn. akt VI U 2857/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: sekr. sąd. Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2014 roku w Płocku sprawy Z. T. z udziałem zainteresowanej J. T. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowa w C. o podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym rolników na sk
Czytaj więcej»

VI U 1853/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-08-27

Data publikacji: 2013-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: „Tylko osoby, które w okresie od 8 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. nabyły i zrealizowały prawo do emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przez dniem nabycia prawa do emerytury mają prawo do dalszej wypłaty emerytury od dnia 1 października 2011r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Przepis art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS znajduje zastosowanie u osób, które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, tj. od 1 stycznia 2011r., jak też do osób, które nabyły prawo do emerytury w okresie obowiązywania art. 103a ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.”
Sygn. akt VI U 1853/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Jadwiga Klonowska Protokolant: Karolina Chojnacka po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 roku w Płocku sprawy T. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. o podjęcie wypłaty emerytury za okres od 1 X 2011r. do 21 XI 2012r. wraz z odsetkami na skutek odwołania T. P. od decyzji Zakła
Czytaj więcej»

VI U 1930/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-03-25

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wskutek przedawnienia składek na ubezpieczenie społeczne następuje utrata możności wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych merytorycznej decyzji ustalającej okres podlegania ubezpieczeniom społecznym za okres objęty przedawnieniem.
Sygn. akt VI U 1930/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Jadwiga Klonowska Protokolant: Edyta Żabka po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2014 roku w Płocku sprawy Przedsiębiorstwa (...) L. Sp. J. w C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. o podleganie ubezpieczeniom społecznym Z. G. (1) z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej
Czytaj więcej»

I C 1281/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-24

Data publikacji: 2014-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oceniając, jaka suma jest odpowiednia tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę spowodowaną naruszeniem dóbr osobistych, należy mieć na uwadze rodzaj dobra, które zostało naruszone oraz charakter, stopień nasilenia i czas trwania doznawania prze osobę, której dobro zostało naruszone, ujemnych przeżyć psychicznych spowodowanych naruszeniem, W sprawie, w której zdarzeniem wywołującym krzywdę jest śmierć osoby najbliższej wskazać należy, że okoliczności wpływające na wysokość świadczenia z art 448 kc to między dramatyzm doznań osób bliskich zmarłego, poczucie osamotnienia, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej, rola jaką w rodzinie pełniła osoba zmarłego.
Sygn. akt I C 1281/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Radosław Jeznach Protokolant : protokolant sądowy Agnieszka Petrykowska po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2014 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa G. B. , W. Ł. i M. R. przeciwko U. F. G. w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego U. F. G. w W. na rzecz : a powoda G. B. tytułem zadośćuczynienia kwotę 7
Czytaj więcej»

I C 2084/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-07

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt I C 2084/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Radosław Jeznach Protokolant: protokolant sądowy Agnieszka Petrykowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 stycznia 2014 r. w Płocku sprawy z powództwa J. Ż. i Z. Ż. przeciwko A. M. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli oddala powództwo. Sygn. akt I C 2084/13 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 09 września 2013 r. powodowie J. i Z
Czytaj więcej»

I C 2467/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-07

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 154.295,20 wraz z odsetkami ustawowymi (...) 2. oddala wniosek pozwanego o rozłożenie na raty zasądzonej należności; 3. oddala wniosek powoda o nadanie wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.
Sygn. akt I C 2467/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR del. Radosław Jeznach Protokolant protokolant sądowy Agnieszka Petrykowska po rozpoznaniu w dniu 07 stycznia 2014 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko (...) Szpital (...) w C. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w C. o zapłatę na skutek sprzeciwu pozwanego od
Czytaj więcej»

I C 2536/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-04

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: powództwo oddala
Sygn. akt I C 2536/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz Ławnicy: --------- Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Sztupecka po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2013r. w Płocku sprawy z powództwa Powiatu (...) przeciwko Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. w P. o zapłatę orzeka: 1.powództwo oddala; 2. zasądza od powoda Powiatu (...) na rzecz Skarbu Państwa – Kasa Sądu Okręgowego
Czytaj więcej»