Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1192/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2015-08-10

Sygn. akt I C 1192/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 sierpnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska

Protokolant: protokolant sądowy Monika Grapatyn

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2015r. w P.

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemuw C. (...) w C.

o zapłatę

zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiegow C. (...) w C.na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąw P.kwotę 135.978,94 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 4.281,70 zł od dnia 29.10.2014r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 11.204,60 zł od dnia 06.11.2014r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.268,28 zł od dnia 10.11.2014r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 9.040,50 zł od dnia 10.11.2014r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 11.077,30 zł od dnia 28.11.2014r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 4.520,25 zł od dnia 09.12.2014r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.039,95 zł od dnia 11.12.2014r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 7.330,80 zł od dnia 15.12.2014r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.284,99 zł od dnia 17.12.2014r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.268,28 zł od dnia 18.12.2014r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 9.040,50 zł od dnia 27.12.2014r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.123,01zł od dnia 31.12.2014r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 10.572,21 zł od dnia 05.01.2015r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 352 zł od dnia 08.01.2015r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.268,28 zł od dnia 10.01.2015r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 4.520,25 zł od dnia 17.01.2015r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.268,28 zł od dnia 23.01.2015r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 11.082,26 zł od dnia 27.01.2015r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 4.520,25 zł od dnia 01.02.2015r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 4. 520,25 zł od dnia 07.02.2015r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.317,13 zł od dnia 09.02.2015r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.041,80 zł od dnia 09.02.2015r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.825,08 zł od dnia 17.02.2015r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 414,80 zł od dnia 17.02.2015r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.090,59 zł od dnia 18.02.2015r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 17.705,60 zł od dnia 03.03.2015r. do dnia zapłaty

oraz kwotę 10.416 zł (dziesięć tysięcy czterysta szesnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C 1192/15

UZASADNIENIE

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. wniosła o zasądzenie od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. kwoty 135.978,94 zł z ustawowymi odsetkami , liczonymi od kwot z poszczególnych faktur.

W uzasadnieniu pozwu podał, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł z pozwanym szpitalem umowy dotyczące sprzedaży różnego rodzaju środków farmaceutycznych; dostarczył pozwanemu zamówione środki, jednak do chwili obecnej nie uregulował on należności, mimo wezwania do zapłaty.

Nakazem zapłaty z dnia 19 maja 2015r., wydanym w postępowaniu upominawczym przez Sąd Okręgowy w Płocku, zasądzono powyższą kwotę wraz z żądanymi odsetkami i kosztami procesu.

W sprzeciwie pozwany zaskarżył nakaz w całości; wniósł o wyznaczenie rozprawy, na której prawdopodobne byłoby zawarcie ugody między stronami , rozłożenie zadłużenia na 12 równych miesięcznych rat i obciążenie powoda kosztami procesu, ewentualnie o nieobciążanie pozwanego kosztami procesu z uwagi na trudną sytuację finansową placówki. Podał, iż roszczenie powoda jest uzasadnione, jednak opóźnienie pozwanego w realizacji zapłaty nie jest przez niego opóźnione, gdyż wpływy z NFZ nie wystarczają na uiszczanie bieżących należności. Jego wymagalne zadłużenie stale się powiększa i obecnie wynosi ok. 39 mln zł.

W piśmie procesowym z dnia 24 czerwca 2015r. powód nie wyraził zgody na rozłożenie należności na raty.

Sąd ustalił, co następuje:

(...) z ograniczoną odpowiedzialnością w P. zawarła ze (...) Szpitalem Wojewódzkim w C. umowy sprzedaży środków farmaceutycznych ( v. okoliczność przyznana przez obie strony).

Powód wywiązał się z umowy i dostarczył pozwanemu zamówiony towar, wystawił faktury na łączną kwotę 135.978,94 zł ( v. faktury k. 21-53, listy przewozowe k. 54 – 145). Pozwany jednak nie zapłacił umówionej należności ( okoliczność przyznana przez pozwanego).

Pismem z dnia 3 marca 2015r. powód wezwał szpital do zapłaty przedmiotowej kwoty zł wraz z odsetkami ( v. wezwanie do zapłaty k.146- 149 ).

Pozwany nie reguluje zobowiązań, gdyż wpływy z NFZ nie wystarczają na pokrywanie należności; obecne jego zadłużenie wynosi ok. 39 mln zł, ( v. okoliczność przyznana przez pozwanego). Na koniec 2014r. szpital poniósł stratę finansową w wysokości ponad 9 mln zł, na koniec marca 2015r. strata ta wynosiła ponad 6 mln zł ( v. rachunek zysków i strat k. 165).

W szpitalu działają 22 oddziały oraz stacja dializ, 36 poradni specjalistycznych i zakłady diagnostyczne ( v. dokumenty dotyczące struktury szpitala k. 166- 168).

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie dokumentów w postaci : faktur wystawionych przez powoda ( k. 21-53), listów przewozowych( k. 54 – 145), wezwania do zapłaty ( k. 146-149), rachunku ( k. 165), dokumentów dotyczących struktury szpitala ( k. 166- 168).

Sąd zważył, co następuje:

Ponieważ pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu upominawczym, nakaz – zgodnie z art. 505 § 1 kpc utracił moc, a sprawa podlegała rozpoznaniu na rozprawie.

Strony zawarły umowę sprzedaży materiałów farmaceutycznych, zatem zgodnie z art. 535 kc na kupującym ciąży obowiązek zapłaty ceny.

Pozwany nie kwestionował ani faktu zawarcia umowy, ani faktu dostarczenia materiałów farmaceutycznych przez powoda, ani też okoliczności, że należności za kupione materiały nie uiścił.

Z tych względów powództwo w całości uwzględniono, także w odniesieniu do odsetek ustawowych z mocy art. 455 kc w zw. z art. 481 kc.

Nie uwzględniono wniosku pozwanego o rozłożenie należności na raty. Art. 320 kpc wskazuje, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Przepis podkreśla, iż dotyczy to jedynie szczególnych wypadków. Przyjmuje się powszechnie, że takimi szczególnymi wypadkami są sytuacje, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny, czy zdrowotny dłużnika, spełnienie przez niego świadczenia byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione i narażałoby jego lub jego bliskich na niepowetowane szkody; rozłożenie należności na raty ma na celu umożliwienie dłużnikowi wykonanie wyroku w sposób dobrowolny.

Okoliczność rozpoznawanej sprawy nie uzasadniają rozłożenia świadczenia na raty. Długi pozwanego wynoszą ok. 39 mln zł i taki stan rzeczy utrzymuje się od kilku lat. Pozwany nie wskazał, z jakiego źródła będą pochodziły pieniądze na spłatę proponowanych rat. W ocenie sądu, nie jest prawdopodobne, by szpital był w stanie spłacić przedmiotową należność w ratach. Rozłożenie zaś zadłużenia na raty- bez wiarygodnej możliwości ich zapłaty- godzi w uzasadniony interes powoda.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Na koszty te składają się : opłata od pozwu (6.799 zł), wynagrodzenie pełnomocnika powoda ( 3.600 zł – wg § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej), opłata skarbowa od pełnomocnictwa ( 17 zł).

Sąd nie znalazł podstaw do zastosowania art. 102 kpc. Kłopoty finansowe pozwanego nie stanowią bowiem szczególnie uzasadnionego przypadku. Szpital od długiego już czasu nie reguluje swoich zobowiązań, toczy się przeciwko niemu wiele postępowań cywilnych odnośnie zadłużenia, zatem niniejsza sprawa nie jest wyjątkowa na tle funkcjonowania szpitala.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kunikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Szatkowska
Data wytworzenia informacji: