Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 148/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2017-09-07

Sygn. akt I C 148/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 września 2017r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz

Protokolant: st. sek. sąd. Anna Wojtewicz

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017r. w Płocku na rozprawie

sprawy z powództwa W. G.

przeciwko A. O.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

1.pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 7 czerwca 2016 r. sygn. I C 160/15, zaopatrzony w dniu 30 listopada 2016 r. przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w klauzulę wykonalności, co do kwoty 107.799,90 zł oraz kosztów procesu w kwocie 7.200 zł;

2. nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Płocku od pozwanego A. O. kwotę 5.750 zł (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów sądowych;

3. zasądza od pozwanego A. O. na rzecz powódki W. G. kwotę 5.417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Agnieszka Bilkiewicz

Sygn. akt I C 148/17

UZASADNIENIE

Powódka W. G. w dniu 25 stycznia 2017 r. wniosła pozew przeciwko A. O. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 7 czerwca 2016r., sygn. I C 160/15, zaopatrzonego dnia 30 listopada 2016 r. przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w klauzulę wykonalności w zakresie kwoty 107.799,90 zł oraz kosztów procesu do kwoty 7.200 zł; wobec wygaśnięcia wierzytelności (k. 2-4).

Pozwany A. O. - w odpowiedzi na pozew - wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasadzenie od powódki kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 20 grudnia 2016 r. złożył wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, albowiem powódka nie spłaciła kwoty wynikającej z wyroku zaopatrzonego, co do pkt. 1 w klauzulę wykonalności. W dniu 22 grudnia 2016 r. odnotował na swoim rachunku bankowym spłatę zadłużenia, co do kwoty wskazanej w pkt. 1 wniosku o wszczęcie egzekucji, o czym niezwłocznie poinformował Kancelarię Komorniczą. Z uwagi na naciski powódki pozwany zawiesił postpowanie egzekucyjne do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny w Łodzi apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku, sygn. akt I C 160/15 (odpowiedź na pozew k. 18-20).

Do końca procesu strony podtrzymały swoje stanowiska.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Sąd Okręgowy w Płocku w pkt. 1 wyroku z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie sygn. I C 160/15 zasądził od W. G. na rzecz A. O. kwotę 213.259,07 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6 listopada 2014 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 16.400 zł tytułem kosztów procesu (niesporne; kopia wyroku k. 53).

W dniu 30 listopada 2016 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi nadał klauzulę wykonalności wskazanemu tytułowi egzekucyjnemu w zakresie pkt. 1 co do kwoty 107.799,90 zł oraz kwoty 7.200 zł (niesporne; kopia k. 53v).

Powódka uiściła należności wynikające z tego tytułu wykonawczego w całości, dokonując wpłat:

- kwoty 10.000 zł w dniu 15 grudnia 2016 r.,

- kwoty 10.000 zł w dniu 19 grudnia 2016 r.,

- kwoty 20.000 zł w dniu 19 grudnia 2016 r.,

- kwoty 60.000 zł w dniu 19 grudnia 2016 r.,

- kwoty 7.999,90 zł i 7.200 zł w dniu 20 grudnia 2016 r. (niesporne, zestawienie operacji k. 23-24).

Strony spierały się o pozostałe należności objęte pkt. 1 wyroku (niesporne).

W dniu 20 grudnia 2016 r. pozwany A. O. w oparciu o wskazany tytuł wykonawczy złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko powódce, celem wyegzekwowania:

- kwoty 7.799,90 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 6 listopada 2014 r. do dnia zapłaty,

- kosztów procesu w kwocie 7.200 zł,

- kosztów klauzuli w kwocie 6 zł,

- kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym oraz kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł,

- kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji,

- odsetek ustawowych od dnia 6 listopada 2014 r. do dnia 15 grudnia 2016 r. od kwoty 10.000 zł,

- odsetek ustawowych od dnia 6 listopada 2014 r. do dnia 19 grudnia 2016 r. od kwoty 90.000 zł (niesporne).

W chwili składania wniosku o egzekucję pozwany nie wiedział, że powódka tego dnia zapłaciła na jego rzecz pozostałą część należności objętej tytułem wykonawczym.

W dniu 21 grudnia 2016 r. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko powódce w sprawie sygn. Km 3506/16. Dokonał szereg zajęć (niesporne).

Dopiero w dniu 22 grudnia 2016 r. pełnomocnik pozwanego złożył Komornikowi wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Poinformował Komornika, że wierzyciel w dniu 21 grudnia 2016 r. odnotował dwie wpłaty dłużniczki w kwotach: 7.799,90 zł oraz 7.200 zł (niesporne).

Postanowieniem z dnia 23 grudnia 2016 r. Komornik zawiesi postępowanie egzekucyjne w sprawie Km 3506/16.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wskazanych dokumentów, które nie były kwestionowane przez strony. Pozostałe dokumenty nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo opozycyjne W. G. zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt. 2 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne.

W orzecznictwie podkreśla się, że w świetle art. 840 § 1 pkt. 2 k.p.c. do zdarzeń, wskutek których zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, wypada zaliczyć przede wszystkim wykonanie zobowiązania (art. 450 k.c.) (…) (tak Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 24 marca 2016 r., sygn. I ACA 1403/15).

Istotne jest więc to, czy zobowiązanie zostało wykonane, a nie to kiedy o tym fakcie dowiedział się wierzyciel.

W niniejszej sprawie niesporne było, że w dniu 20 grudnia 2016 r. zobowiązanie powódki wynikające z tytułu wykonawczego - w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn. I C 160/15, zaopatrzonego dnia 30 listopada 2016 r. przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w klauzulę wykonalności w zakresie kwoty 107.799,90 zł oraz kosztów procesu do kwoty 7.200 zł - wygasło na skutek wykonania tego zobowiązania.

Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy jest to, czy w chwili składania przez pozwanego wniosku o wszczęcie postepowania egzekucyjnego wiedział on o wykonaniu całości zobowiązania przez dłużniczkę. Nawet bowiem po uzyskaniu takiej wiedzy pozwany nie złożył wniosku o umorzenie egzekucji. Nadto, sam wniosek o wszczęcie egzekucji wykraczał poza tytuł wykonawczy. Okoliczności te świadczą o tym, że pozwany – wbrew swoim twierdzeniom – nie liczył się z treścią tytułu wykonawczego oraz faktem spełnienia zobowiązania przez dłużniczkę i nie zamierzał zakończyć postępowania egzekucyjnego, co mogłoby skutkować uchyleniem dokonanych przez Komornika zajęć. To jego działanie nacechowane było uporem.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji pozbawiając wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn. I C 160/15, zaopatrzonego dnia 30 listopada 2016 r. przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w klauzulę wykonalności w zakresie kwoty 107.799,90 zł oraz kosztów procesu do kwoty 7.200 zł.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu:

- nakazując pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Płocku kwotę 5.750 zł, tytułem opłaty sądowej od pozwu, od której uiszczenia zwolniona była powódka (5 % x 115.000 zł);

- zasądzając od pozwanego na rzecz powódki kwotę 5.417 zł; w tym: 17zł - tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, 5.400 zł - tytułem kosztów zastępstwa procesowego (na podstawie § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804).

SSO Agnieszka Bilkiewicz

Z/ Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanej.

SSO Agnieszka Bilkiewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Zawół-Wróblewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Bilkiewicz
Data wytworzenia informacji: