Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 210/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2014-04-10

Sygn. akt I C 210/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 kwietnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Renata Wanecka

Protokolant: Monika Kaszanek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2014r. w P.

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej we (...) Spółki Akcyjnej we W.

przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C.solidarnie na rzecz powodów (...) Spółki Akcyjnejwe (...) Spółki Akcyjnejwe W.kwotę 206.115,97 zł (dwieście sześć tysięcy sto piętnaście złotych, dziewięćdziesiąt siedem groszy) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 5 listopada 2013r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C.solidarnie na rzecz powodów (...) Spółki Akcyjnejwe (...) Spółki Akcyjnejwe W.kwotę 17.523 zł (siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2013r. (data stempla pocztowego) (...) Spółka Akcyjna we (...) Spółka Akcyjna we W. złożyły pozew w postępowaniu upominawczym przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zasądzenie solidarnie na ich rzecz kwoty 206.115,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powodowie podnieśli, że zawarli z pozwanym umowy na dostawę leków do apteki szpitalnej. Spółka (...), działając w porozumieniu z liderem konsorcjum - spółką (...), pełniącą rolę dostawcy towarów, realizowała usługę płatności. (...) S.A. dostarczał produkty farmaceutyczne oraz wystawiał faktury VAT, określając 30 – dniowy termin płatności. Na kwotę dochodzoną pozwem składają się należność główna w wysokości 196.166,04 zł oraz skapitalizowane odsetki ustawowe w wysokości 9.949,93 zł. Strona pozwana nie zapłaciła tych należności.

W dniu 19 listopada 2013r. Sąd Okręgowy w Legnicy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, uwzględniając w całości żądanie powodów i nakazując zapłatę kosztów procesu w wysokości 9.979 zł.

(...) Szpital Wojewódzki w C. w sprzeciwie od nakazu zapłaty zaskarżył go w całości, wnosząc o rozłożenie zadłużenia raty. Pozwany wskazał, że znajduje się w bardzo złej sytuacji finansowej, ponieważ wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia nie wystarczają na uiszczanie bieżących należności. Wskazał, że jest gotów zawrzeć z powodami ugodę. Ponadto wniósł o przekazanie sprawy do Sądu Okręgowego w Płocku, powołując się na § 7 ust. 7 umów z 2 sierpnia 2012r. i z 23 stycznia 2013r.

Sąd Okręgowy w Legnicy postanowieniem z 11 grudnia 2013r. uznał swoją niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Płocku.

W odpowiedzi na sprzeciw pozwanego, powodowie w piśmie z 18 lutego 2014r. podtrzymali swoje stanowisko i nie zgodzili się na rozłożenie należności na raty.

Sąd ustalił, co następuje:

(...) Spółka Akcyjna we W. jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w przedmiocie m.in. pośrednictwa pieniężnego, natomiast (...) Spółka Akcyjna we W. – w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Natomiast (...) Szpital Wojewódzki w C. jest samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej. W dniu 6 lipca 2012r. spółki (...) zawarły umowę konsorcjum ustalającą warunki i zasady współpracy powodów w związku z ogłoszeniem przetargu przez (...) Szpital Wojewódzki w C. na dostawę leków. (...) S.A. została liderem konsorcjum. (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców k: 17 – 20, k: 21 – 25, k: 26 – 28, umowa konsorcjum k: 228 - 229)

W dniu 2 sierpnia 2012r. powodowie zawarli z pozwanym umowę nr (...) na dostawę leków do apteki szpitalnej na okres jednego roku. Wykonawca zobowiązał się dostarczać towar sukcesywnie, w asortymencie i ilościach określonych w zamówieniach w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Z kolei zamawiający zobowiązał się do zapłaty ceny za dostarczony towar w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Następnie 23 stycznia 2013r. (...) Spółka Akcyjna we W., działająca w imieniu własnym i jako lider konsorcjum na rzecz (...) Spółki Akcyjnej we W. oraz (...) Szpital Wojewódzki w C. zawarli umowę nr (...), której przedmiotem była również dostawa leków do szpitalnej apteki. Za dostarczony towar pozwany również zobowiązał się do zapłaty ceny w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, a wykonawca dostarczać sukcesywnie towar. (umowa nr (...) k: 28 – 34, umowa nr (...) k: 35 – 44)

(...) S.A. dostarczył pozwanemu towar łącznie za sumę 196.166,04 zł, wystawiając na potwierdzenie faktury VAT. W piśmie z 28 października 2013r. (...) S.A. i (...) S.A. wezwali go do zapłaty kwoty 196.166,04 zł w terminie do 4 listopada 2013r. (...) Szpital Wojewódzki w C. do dnia zamknięcia rozprawy nie zapłacił ceny. (faktury VAT k: 45 – 175, wezwanie do zapłaty k: 176)

Powyższy stan faktyczny jest bezsporny, został ustalony na podstawie powołanych wyżej dokumentów.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawą prawną żądania powodów jest art. 605 kc, który stanowi, że przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny. Spółka (...) przeniosła na (...) Szpital Wojewódzki w C. własność produktów leczniczych szczegółowo opisanych w fakturach oraz wydała mu towar. Pozwany zobowiązany był do zapłaty, ale nie wykonał zobowiązania. Spółka (...) wykonała z kolei usługę płatności. Powództwo o zapłatę należności głównej 196.166,04 zł zasługuje zatem na uwzględnienie. Zasadne jest także żądanie zapłaty kwoty 9.949,93 zł, która stanowi skapitalizowane odsetki od daty wymagalności zapłaty za każdy dostarczony towar, potwierdzony fakturą do dnia 4 listopada 2013r. Łącznie Sąd zasądził 206.115,97 zł.

Odsetki ustawowe od w/w sumy Sąd zasądził na podstawie art. 481 kc i art. 482 § 1 kc od daty wytoczenia powództwa, tj. od 5 listopada 2013r.

Należy podkreślić, że strona pozwana nie kwestionowała swej odpowiedzialności tak co do zasady, jak i co do wysokości roszczenia. Jednak wniosek o rozłożenie należności na raty nie zasługuje na uwzględnienie. Art. 320 kpc stanowi, że Sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Okoliczność, że pozwanym jest szpital, który jest podmiotem powołanym do leczenia i ratowania życia, nie jest wystarczającą przesłanką uzasadniającą skorzystanie z tej możliwości. (...) Szpital Wojewódzki w C. nie reguluje zadłużenia, które narasta już od dłuższego czasu. Sąd z urzędu posiada wiedzę, że (...) S.A. we (...) S.A. we W. nie są jego jedynymi wierzycielami. Brak zapłaty może zachwiać kondycją finansową powodowych spółek, które bez uzyskania zaspokojenia również ryzykują utratą płynności finansowej. Jednocześnie, gdyby była realna szansa na spłatę zaległości w ratach, pozwany powinien co najmniej od chwili otrzymania odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu wpłacić jakiekolwiek środki na poczet zadłużenia, a przynajmniej zadbałby o obecność swojego przedstawiciela na rozprawie, skoro chciał zawierać ugodę, jednak nic w tym kierunku nie uczynił. Wobec dotychczas biernej postawy dłużnika, rozłożenie na raty byłoby krzywdzące dla wierzycieli, którzy nie mogliby uzyskać zaspokojenia roszczenia w rozsądnym terminie.

Sąd zasądził również od pozwanego na rzecz powodów kwotę 17.523 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (opłata od pozwu 10.306 zł, wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego 7.200 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł), stosując zasadę odpowiedzialności wyrażoną w art. 98 kpc.

Z tych wszystkich względów, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku, na podstawie przytoczonych wyżej przepisów prawa.

SSO Renata Wanecka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kunikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Wanecka
Data wytworzenia informacji: