Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 369/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2015-04-27

Sygn. akt IC 369/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Renata Szatkowska

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2015r. w P.

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C.

o zapłatę

1.  zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 65.089,24 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze) z ustawowymi odsetkami od:

od kwoty 4.743,69 zł od dnia 14.04.2014 r. do dnia 30.12.2014r.,

od kwoty 3.183,30 zł od dnia 14.04.2014 r. do dnia 30.12.2014r.

od kwoty 2.713,19zł od dnia 23.04.2014 r. do dnia 30.12.2014r.,

od kwoty 3.183,30 zł od dnia 23.04.2014 r. do dnia 30.12.2014r.,

od kwoty 1.098,40 zł od dnia 28.04.2014 r. do dnia 30.12.2014r.,

od kwoty 7.075,65 zł od dnia 5.05.2014 r. do dnia 30.12.2014r.,

od kwoty 3.183,30 zł od dnia 5.05.2014 r. do dnia 30.12.2014r.,

od kwoty 9.960,58 zł od dnia 19.05.2014 r. do dnia 31.12.2014r.,

od kwoty 9.428,18 zł od dnia 10.06.2014 r. do dnia 31.12.2014r.,

od kwoty 1.652,40 zł od dnia 14.06.2014 r. do dnia 31.12.2014r.,

od kwoty 5.511,35 zł od dnia 24.06.2014 r. do dnia 31.12.2014r.,

od kwoty 3.853,62 zł od dnia 25.06.2014 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 1.620,00 zł od dnia 9.07.2014 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 1.832,74 zł od dnia 10.07.2014 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 1.377,00 zł od dnia 19.07.2014 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 5.873,35 zł od dnia 21.07.2014 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 4.833,49 zł od dnia 21.07.2014 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 4.318,59zł od dnia 29.07.2014 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 4.281,70 zł od dnia 29.07.2014 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 2.619,00 zł od dnia 04.08.2014 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 1.377,00 zł od dnia 04.08.2014 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 7.559,35 zł od dnia 16.08.2014 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 5.624,78 zł od dnia 26.08.2014 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 7.465,00 zł od dnia 15.09.2014 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 12.453,62 zł od dnia 14.10.2014 r. do dnia zapłaty

oraz kwotę 9.459 zł (dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

2.  umarza postępowanie co do kwoty 51.733,34 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści trzy złotych trzydzieści cztery grosze).

Sygn. akt I C 369/15

UZASADNIENIE

(...) Sp. z o.o. w P. wniosła o zasądzenie od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. w postępowaniu nakazowym kwoty 116.822,58 zł z ustawowymi odsetkami od kwot z poszczególnych faktur.

W uzasadnieniu pozwu podał, że zawarł z pozwanym umowy sprzedaży środków farmaceutycznych; pozwany potwierdził odbiór zamówionych towarów, jednak nie zapłacił należności.

Nakazem zapłaty z dnia 22 stycznia 2015r. wydanym w postępowaniu upominawczym, Sąd Okręgowy w P. (...) zasądził powyższą kwotę wraz z żądanymi odsetkami i kosztami procesu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany zaskarżył nakaz w całości, wniósł o wyznaczenie rozprawy, na której prawdopodobnie doszłoby do zawarcia ugody między stronami, o rozłożenie zadłużenia na 12 równych miesięcznych rat. Wyjaśnił, że pozostaje w opóźnieniu w realizacji zapłat na rzecz uprawnionego podmiotu, jednak wskazana sytuacja występuje bez jego umyślnej winy, ponieważ wpływy środków finansowych z NFZ nie wystarczają na uiszczenie bieżących należności. Podał, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, co skutkuje opóźnieniem w płatnościach. Zadłużenie szpitala, które stało się wymagalne z danych na rok 2014r. wzrosło do 40 mln złotych.

Pismem procesowym z dnia 9 marca 2015r. pełnomocnik powoda cofnął powództwo w zakresie kwoty 51.733,34 zł i zrzekł się roszczenia oraz wniósł o zapłatę na jego rzecz od pozwanego kwoty 65.089,24 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwot pozostałych do zapłaty . Wskazał, iż kwota 51.733,34 zł została przez pozwanego zapłacona w dniu 30 grudnia 2014r. i w dniu 31 grudnia 2014r.

Sąd ustalił, co następujący stan faktyczny:

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. zawarła ze (...) Szpitalem Wojewódzkim w C. umowy sprzedaży środków farmaceutycznych (bezsporne).

Powód wywiązał się z umowy sprzedaży zamówionego towaru i wystawił faktury na łączną kwotę 116.822,58 (v. faktury VAT k.21-55). Pozwany odebrał towar, podpisując listy przewozowe (v. listy przewozowe k. 56 – 130). Ze względu na swoją trudną sytuację finansową szpital nie uregulował wskazanych faktur VAT (okoliczność przyznana przez pozwanego).

Pismem z dnia 20 października 2014r. powód wezwał szpital do zapłaty przedmiotowej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi (v. wezwanie do zapłaty k.133).

W dniu 30 grudnia 2014r. i 31 grudnia 2014r. pozwany na poczet zaległości uregulował powodowi kwotę łączną 51.733,34 zł (v. okoliczność przyznana).

Na koniec roku 2013r. aktywa szpitala były równoważne z jego pasywami. W 2014r. pozwany był zadłużony na kwotę ok. 40 mln zł, z czego około 22 mln zł stwierdzone zostało tytułami egzekucyjnymi (v. bilans k.150). W placówce leczniczej funkcjonują 22 oddziały, na które w 2013r. przyjęto około 31,5 tysiąca osób, ponadto na 14 stanowiskach wykonano w 2013r. 11.743 dializ, zaś w poradniach specjalistycznych udzielono prawie 140.000 porad (v. dokumentacja dotycząca działalności leczniczej szpitala k.152-154). Zgodnie z raportem środków na rachunku bankowym pozwanego z dnia 31 stycznia 2015r. widnieje kwota 81.337,10 zł (stan rachunku bakowego k.151).

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie dokumentów w postaci: faktur wystawionych przez powoda (k.21-55), lisów przewozowych ( k. 56 – 130), wezwania do zapłaty z dnia 20 października 2014r. (k.133), bilansu finansowego szpitala (k.150), dokumentacji dotyczącej działalności leczniczej szpitala (k.152-154, stanu rachunku bankowego (k.151), pismo powoda (k.165).

Sąd zważył, co następuje:

Ponieważ zobowiązany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu upominawczym, nakaz zgodnie z postanowieniami art. 505 §1 k.p.c. utracił moc, a sprawa podlegała rozpoznaniu na rozprawie.

Strony zawarły umowę sprzedaży produktów farmaceutycznych, zatem zgodnie z art. 535 k.c. na kupującym ciąży obowiązek zapłaty ceny.

Pozwany nie kwestionował ani faktu zawarcia umowy, ani faktu dostarczenia leków przez powoda, ani też okoliczności, że należności za zakupione towary nie uiścił w całości.

Z tych względów powództwo w całości uwzględniono także w odniesieniu do odsetek ustawowych z mocy z art.481 k.c.

Nie uwzględniono wniosku pozwanego o rozłożenie należności na raty. Art. 320 k.p.c. wskazuje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Przepis podkreśla, iż dotyczy to jedynie szczególnych wypadków. Za szczególne wypadki w judykaturze przyjmuje się sytuacje, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny, czy zdrowotny dłużnika, spełnienie świadczenia byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione i narażałoby bliskie mu osoby lub samego dłużnika na niepowetowaną szkodę. Rozłożenie należności na raty ma na celu umożliwienie dłużnikowi wykonania wyroku w sposób dobrowolny. Jednakże użycie art. 320 k.p.c. musi uwzględniać i stawiać ponad prawa dłużnika, interes powoda w uzyskaniu zaspokojenia roszczenia z majątku zobowiązanego. Pozwany nie wykazał, aby jednorazowa spłata narażała go na niepowetowane szkody, bądź też jakiekolwiek szkody związane z realizacją podstawowego zakresu jego działalności, którą jest świadczenie usług medycznych ( por. wyrok Sądu Apelacyjnego w W. (...) z dnia 13 stycznia 2014r. sygn. akt I ACa 1578/13). Dług szpitala w dalszym ciągu wzrasta, ilość zobowiązań, stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi także rośnie. Jego sytuacja finansowa nie poprawia się. W ocenie Sądu pozwany nie wykazał możliwości spłaty zobowiązania z przedmiotowej umowy. Skoro nie reguluje on należności finansowych już stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi na kwotę ponad 22 mln zł, to zapewnienia spłaty świadczenia, będącego przedmiotem niniejszej sprawy w ciągu 12 miesięcy, należy uznać za niewiarygodne.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art.98 k.p.c. Na koszty te składają się opłata od pozwu (5.842zł), wynagrodzenie pełnomocnika powoda (3.600zł – zgodnie z §6 pkt.7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, opłata skarbowa (17zł).

Sąd nie znalazł podstaw do zastosowania art. 102 k.p.c. i nie obciążania pozwanego kosztami procesu. Kłopoty finansowe, z którymi boryka się pozwany nie stanowią szczególnie uzasadnionego przypadku, od długiego już czasu nie reguluje on swoich zobowiązań, wystawiono przeciwko niemu kilkadziesiąt tytułów egzekucyjnych, zatem niniejsza sprawa nie jest wyjątkowa na tle funkcjonowania szpitala.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Sztupecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Szatkowska
Data wytworzenia informacji: