Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 547/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2017-01-04

Sygn. akt I C 547/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 stycznia 2017r.

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska

Protokolant: Sławomir Bogucki

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2016r. w P.

sprawy z powództwa C. O.

przeciwko A. A.

(...) Bank (...) S.A. w W.

Bank (...) S.A. w W.

(...) Sp. z o.o. w S.

(...) S.A. w Ś.

Skarb Państwa – Urząd Skarbowy w G.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W.

o zwolnienie spod egzekucji

1.  powództwo oddala;

2.  zasądza od powoda C. O. na rzecz pozwanego (...) Sp. z o.o. w S. kwotę 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotów kosztów zastępstwa procesowego;

3.  zasądza od powoda C. O. na rzecz pozwanej A. A. kwotę 3 617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotów kosztów zastępstwa procesowego;

4.  zasądza od powoda C. O. na rzecz pozwanego (...) S.A. w Ś. kwotę 3 617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotów kosztów zastępstwa procesowego;

5.  wyrok w stosunku do pozwanych: (...) Bank (...) S.A. w W. i Urzędu Skarbowego w G. jest wyrokiem zaocznym.

Sygn. akt: I C 547/15

UZASADNIENIE

Powód C. O. wystąpił do Sądu Rejonowego w Żyrardowie z pozwem przeciwko : A. A., (...) Bank (...) S.A w W., Bankowi (...) S.A w W., (...) spółce z o.o , (...) S.A w Ś., Skarbowi Państwa- Urzędowi Skarbowemu w G., Zakładowi Ubezpieczeń w W. o zwolnienie spod egzekucji :

1.samochodu specjalnego (...) o wartości 34.500zł ;

2.samochodu ciężarowego R. o wartości 12.000zł ;

3.samochodu osobowego S. (...)

należących do powoda a zajętych u dłużnika J. O. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie M. B. w sprawie KM 6639/14

Nadto wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej egzekucji tych samochodów do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie wszczął postępowanie egzekucyjne przez zajęcie wyżej opisanych samochodów znajdujących się we władaniu dłużnika J. O.. Wskazał, że jest właścicielem zajętych samochodów na podstawie umowy przewłaszczenia zawartej z J. O. w dniu 15 stycznia 2011r., a w dniu zajęcia samochody te były jedynie we władaniu dłużnika.

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2015r. Sąd Rejonowy w Żyrardowie sprawdził wartość przedmiotu sporu ustalając ją na kwotę 105.000zł- k. 16.

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2015r. Sąd Rejonowy w Żyrardowie stwierdził swoją niewłaściwość i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Płocku jako właściwemu rzeczowo ( k. 18).

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku udzielił zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie M. B. przeciwko J. O. w sprawie o sygn. KM 6639/14 co do następujących ruchomości :

1.  samochodu specjalnego M. (...) Fal. Rok produkcji 1982 nr. rej. (...);

2.  samochodu osobowego S. (...) nr rej. (...)

i umorzył postępowanie w pozostałym zakresie- postanowienie k. 70-72.

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2016r. Sąd Apelacyjny w Łodzi, na skutek rozpoznania zażalenia powoda, zmienił postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia w ten sposób, iż zawiesił postępowanie egzekucyjne także co do samochodu R. (...) rok produkcji 2005, nr. Rej. (...)- k. 211.

Pozwana (...) S.A w Ś. uznała powództwo w zakresie zwolnienia od egzekucji samochodu specjalnego (...)i samochodu osobowego S. (...) i wniosła o umorzenie postępowania co do samochodu marki R. (...) i zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych- k. 94-95.

W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwana podniosła, że jest przeświadczona o niewiarygodności twierdzeń powoda i pozorności umowy przewłaszczenia. Z uwagi jednak na trudności dowodowe w wykazaniu przede wszystkim pozorności umowy przewłaszczenia , w szczególności biorąc pod uwagę stosunek pokrewieństwa pomiędzy powodem a dłużnikiem ( syn- ojciec), a także znaczną liczbę wierzycieli i rozmiaru zadłużenia J. O., nie będzie angażowała się w niniejszym postępowaniu.

Jednocześnie pozwana złożyła wniosek do komornika o ograniczenie egzekucji co do samochodu specjalnego (...) i samochodu osobowego S. (...) – k. 109.

Pozwany Bank (...) S.A w W. wniósł o umorzenie postępowania lub z ostrożności procesowej o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów postępowania wg norm przepisanych- 112.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew wskazał, że samochód marki R. został sprzedany w toku postępowania egzekucyjnego i dlatego wydanie wyroku w tym zakresie jest zbędne, a co do pozostałych dwóch samochodów pozwany złożył do komornika wniosek o ich zwolnienie – k. 113.

Pozwana A. A. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenia od powoda na jej rzecz kosztów zastępstwa procesowego – k. 136-137.

W uzasadnieniu pozwana zakwestionowała prawdziwość i autentyczność umowy przewłaszczenia , mocą której powód nabył własność samochodów objętych pozwem. Wskazała również, w treści protokołu zajęcia tych ruchomości znajduje się oświadczenie dłużnika, iż zajęte przedmioty stanowią jego własność- protokół k. 140.

Pozwany Skarb Państwa – Urząd Skarbowy w G. złożył pisma do akt, że nie jest właściwy do udzielenia odpowiedzi na pozew, gdyż powód skierował żądanie zwolnienia samochodów do komornika sadowego, a nie do czynności zajęcia ruchomości dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. – k. 146 i 243.

Pozwana (...) spółka z o.o w S. uznała powództwo co do zwolnienia od egzekucji samochodu specjalnego Magirus – D. M 130 M i samochodu osobowego S. (...) , wnosząc o umorzenie postępowania co do samochodu marki R. i zasadzenia na jej rzecz kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego wg norm przepisanych k. 154-155.

W uzasadnieniu pozwana wskazała, że ,w jej ocenie, umowa przewłaszczenia została zawarta w celu uchylenia się dłużnika - ojca powoda od zaspokojenia pozwanych z tytułu przysługujących im wierzytelności. Rozmiar zadłużenia, fakt istnienia wierzycieli uprzywilejowanych, jak i trudności dowodowe w niniejszej sprawie spowodowały zajęcia przez pozwaną stanowiska jak wyżej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. Inspektorat w Ż. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu wskazując, że postępowanie egzekucyjne , którego dotyczy roszczenie nie jest prowadzone na jego wniosek , tym samym nie posiada legitymacji biernej do występowania w niniejszym procesie Pozwany podniósł także, że powód nie wykazał, że zachował miesięczny termin do wniesienia powództwa wynikający z przepisu art. 841 § 1 kpc- k. 170.

Pozwany (...) Bank (...) S.A w W. nie zajął stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25 kwietnia 2014r. na wniosek A. A., komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Ż. M. P. wszczął egzekucję pod sygn. Km 1466/14. Postanowieniem z dnia 10 września 2014r. , w związku ze zbiegiem egzekucji co do majątku dłużnika J. O. , przekazał sprawę komornikowi przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie M. B. , który także prowadził postępowanie egzekucyjne z wniosku A. A. przeciwko J. O. pod sygn. Km 6639/14

Obecnie sprawa jest prowadzona przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie M. B. pod sygn. Km 6639/14 .

W dniu 6 maja 2014r. Komornik dokonał zajęcia samochodu samochodu specjalnego M. (...) ,rok produkcji 1982 nr. rej. (...), samochodu osobowego S. (...) nr rej. (...), rok produkcji 2006, nr VIN (...) , samochodu R. (...) rok produkcji 2005, nr. rej. (...).. Dłużnik J. O. wskazał, że jest właścicielem zajętych ruchomości.

Dowód: protokół zajęcia k. 84-85 akt Km 6639/14

W dniu 23 października 2014r. Komornik dokonał obwieszczenia o I licytacji przedmiotowych samochodów, którego termin wyznaczył na dzień 18 listopada 2014r.

Dowód: obwieszczenie o licytacji k. 71

Licytacja ruchomości objętych pozwem była bezskuteczna / bezsporne/.

Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2015r. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne co do samochodu specjalnego M. (...) ,rok produkcji 1982 nr. rej. (...), samochodu osobowego S. (...) nr rej. (...), rok produkcji 2006, nr VIN (...).

Dowód: postanowienie k. 71 akt komorniczych

Powyższy stan faktyczny został ustalony:

na podstawie dokumentów wyżej wymienionych, w tym wskazanych dokumentów znajdujących się w aktach postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie M. B. pod sygn. Km 6639/14 .

Sąd nie dał wiary dokumentowi w postaci umowy przewłaszczenia samochodów objętych pozwem, gdyż powód nie przedstawił jej oryginału, mimo żądania złożenia tego dokumentu przez Sąd.

Sąd pominął dowód z przesłuchania powoda jako strony , gdyż powód, mimo prawidłowego zawiadomienia o terminie rozprawy, pod rygorem pominięcia dowodu z jego zeznań , nie stawił się na rozprawę.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawą powództwa w niniejszej sprawie jest art. 841 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji, jeżeli skierowane do niego egzekucji narusza jej prawa. Zgodnie z art 843 § 3 k.p.c. w pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Koreluje z tym obowiązkiem przepis art. 232 k.p.c., który zobowiązuje strony do wskazywania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Sąd nadto ocenia wiarygodność dowodów i ich moc według własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Sąd ocenia na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia dowodu przez stronę lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniom Sądu (art. 233 § 1 i 2 k.p.c.). Zgodnie zaś z art. 237 k.p.c. niestawiennictwo stron na termin nie wstrzymuje przeprowadzenia dowodu, chyba, że obecność stron lub jednej z nich okaże się konieczna.

Artykuł 841 § 3 k.p.c. wprowadza miesięczny termin do wniesienia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. Termin ten ma charakter prekluzyjny i liczony jest od dnia, gdy osoba trzecia dowiedziała się o naruszeniu prawa.

Powód w pozwie twierdzi, że dowiedział się o zajęciu tych samochodów od dłużnika 16 listopada 2014r., podczas gdy zajęcie nastąpiło 6 maja 2014r. Mimo spoczywającego na nim obowiązku z art. 6 kc, nie udowodnił, zdaniem Sadu, że właśnie dopiero wówczas dowiedział się o tym fakcie.

Podnieść przy tym należy , że powód jest synem dłużnika. Łączy ich więc bardzo bliski stopień pokrewieństwa. Nadto w protokole zajęcia samochodów znajduje się oświadczenie dłużnika, że to on jest właścicielem zajętych pojazdów.

Zważywszy, że jest to termin materialnoprawny, już z tego tylko względu powództwo zasługiwało na oddalenie.

Powołane przepisy wyraźnie akcentują obowiązek stron do przedstawiania dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Sąd nie jest przy tym zobowiązany do przeprowadzania dowodów z urzędu i do ich poszukiwania. Zasada kontradykotrayjności – będąc naczelną zasadą procesu cywilnego – akcentuje obowiązek stron w dochodzeniu swoich roszczeń i udowodnieniu przedstawionych przez siebie twierdzeń. Do Sądu należy jedynie ocena tych dowodów i ustalenie czy dowodzą one faktu przedstawionego przez stronę.

Odnosząc te rozważania na grunt niniejszej sprawy należy podkreślić, że to na powodzie ciążył obowiązek udowodnienia, że jest właścicielem samochodów zajętych przez komornika. Na poparcie swoich twierdzeń powód przedstawił jedynie kserokopię umowy przewłaszczenia samochodów objętych pozwem. Mimo zobowiązania przez Sąd, powód nie przedłożył oryginału umowy.

Podnieść przy tym należy, iż samochody zostały zajęte w dniu 6 maja 2014r i dłużnik J. O. wskazał siebie jako właściciela przedmiotowych samochodów, co , zdaniem Sądu, podważa także wiarygodność złożonego dokumentu- umowy przewłaszczenia z dnia 15 stycznia 2011r..

W ocenie Sadu powód nie udowodnił, że jest właścicielem samochodów wskazanych pozwem i dlatego powództwo także i z tego względu podlegało oddaleniu.

W dniu wniesienia pozwu postępowanie egzekucyjne obejmowało wszystkie trzy samochody objęte pozwem, dlatego Sad uznał, że powództwo należy oddalić co do wszystkich ruchomości objętych pozwem, mimo umorzenia postępowania egzekucyjnego, na wniosek wierzyciela, co do dwóch samochodów opisanych wyżej.

Ponieważ pozwany (...) Bank (...) S.A w W. i Skarb Państwa – Urząd Skarbowy w G. nie stawili się na rozprawę i nie zajęli stanowiska w sprawie , Sąd na podstawie art. 339 § 1 k.p.c. wydał w stosunku do nich wyrok zaoczny.

O kosztach Sad orzekł na podstawie art. 108 §1 kpc w zw. z art. 98 kpc w zw. z § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Zawół-Wróblewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Tetkowska
Data wytworzenia informacji: