Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1640/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2017-06-20

Sygn. akt I C 1640/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2017r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz

Protokolant: st. sek. sąd. Anna Wojtewicz

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017r. w Płocku na rozprawie

sprawy z powództwa G. P.

przeciwko (...) Bank S.A. w W.

o zwolnienie od egzekucji w sprawie Km 3057/15 zajętych przedmiotów: koparki kołowej (...), koparki kołowej (...), koparki kołowej (...), miniładowarki (...), walca (...), ładowarki (...), naczepy ciężarowej (...) rok produkcji 1996, węzła betoniarskiego, samochodu ciężarowego M. rok produkcji 1997 (...), samochodu ciężarowego(...)rok produkcji 2001, samochodu ciężarowego (...) produkcji 1999, (...) rok produkcji 1991

oraz sprawy z powództwa A. P.

przeciwko (...) Bank S.A. w W.

o zwolnienie od egzekucji w sprawie Km 3057/15 zajętego przedmiotu w postaci naczepy ciężarowej P. (...) rok produkcji 1989

orzeka:

1.  oddala powództwo G. P.;

2.  zwalnia od egzekucji w sprawie sygn. Km 3057/15 naczepę ciężarowa P. (...) rok produkcji 1989 stanowiącą własność A. P.;

3.  zasądza od powódki G. P. na rzecz pozwanego (...) Bank S.A. w W. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Agnieszka Bilkiewicz

Sygn. akt I C 1640/16

UZASADNIENIE

Powódka G. P. w dniu 27 lutego 2016 r. wniosła przeciwko (...) Bank S.A. w W. pozew o zwolnienie jej od egzekucji ruchomości wskazanych w skardze na czynności komornika. Podniosła, iż w dniu 26 listopada 2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku M. C. dokonał nowego zajęcia ruchomości dłużnika przez zaznaczenie w protokołach pierwszego zajęcia z dnia 3 lutego 2015 r. ruchomości znajdujących się w P., przy ul. (...) oraz przy ul. (...). Podstawę zajęcia stanowił bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 27 maja 2015 r., sygn. akt (...) zaopatrzony w klauzulę wykonalności, nadaną przez Sąd Rejonowy w Płocku postanowieniem z dnia 7 lipca 2015 r. sygn. akt V GCo 353/15. Powódka wskazała, iż na skutek złożenia przez nią w dniu 3 grudnia 2015 r. zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny jest nieprawomocny (pismo procesowe k. 6, skarga k. 10, 11).

W piśmie z dnia 29 sierpnia 2016 r. powódka sprecyzowała żądanie pozwu w ten sposób, iż wniosła o zwolnienie od egzekucji następujących ruchomości:

-

koparki kołowej (...),

-

naczepy ciężarowej P. (...) rok produkcji 1989,

-

koparki kołowej(...),

-

koparki kołowej (...),

-

miniładowarki (...),

-

walca (...),

-

ładowarki (...),

-

naczepy ciężarowej (...) rok produkcji 1996,

-

węzła betoniarskiego,

-

samochodu ciężarowego M. rok produkcji 1997 (...),

-

samochodu ciężarowego R. (...) rok produkcji 2001,

-

samochodu ciężarowego M. (...) rok produkcji 1999,

-

R. (...)rok produkcji 1991

(pismo k. 30).

Pozwany (...) Bank S.A. z siedzibą w W. - w odpowiedzi na pozew z dnia 22 listopada 2015 r. - wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasadzenie od powódki kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazał, iż powódka nie posiada legitymacji procesowej do złożenia powództwa o zwolnienie zajętych nieruchomości spod egzekucji, które w świetle art. 841 § 1 k.p.c. przysługuje osobie trzeciej. Ponadto, pozwany podniósł, iż powódka nie uczyniła zadość wymogom stawianym przez treść art. 6 k.c., tj. nie przedstawiła żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń (odpowiedź na pozew k. 68 – 69).

Na rozprawie w dniu 16 lutego 2017 r. powódka wniosła o zawiadomienie o przedmiotowym postepowaniu A. P. w celu ewentualnego przystąpienia przez niego do sprawy w charakterze powoda. Wskazała, iż jest on właścicielem naczepy ciężarowej, która została zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, tym samym przysługuje mu legitymacja czynna do wniesienia powództwa (protokół z rozprawy z dnia 16.02.2017 r., 00:01:46).

Sąd Okręgowy w Płocku w dniu 16 lutego 2017 r., na podstawie art. 196 § 1 k.p.c. postanowił zawiadomić A. P. o toczącym się procesie, w zakresie roszczenia o zwolnienie od egzekucji naczepy ciężarowej P. (...) rok produkcji 1989 (k. 88)..

W piśmie z dnia 22 marca 2017 r. A. P. poinformował Sąd o wstąpieniu do sprawy w charakterze powoda (pismo k. 92).

Na rozprawie w dniu 20 czerwca 2017 r. Sąd, na podstawie art. 196 § 1 k.p.c., stwierdził skuteczność wstąpienia do sprawy w charakterze powoda przez A. P. (protokół z rozprawy z dnia 20.06.2017 r., k. 93).

Na rozprawie w dniu 20 czerwca 2017 r.:

- powódka G. P. - podtrzymała dotychczasowe stanowisko w sprawie, z wyjątkiem wniosku o zwolnienie spod egzekucji naczepy P.. Jako pełnomocnik powoda A. P. w jego imieniu wniosła o zwolnienie spod egzekucji ww. naczepy. Pozwany zakwestionował wstąpienie A. P. do sprawy, wniósł o oddalenie obu powództw (k. 93v);

- pełnomocnik pozwanego – wniósł o oddalenie obu powództw. Wskazał, że faktura dotycząca naczepy nie jest wystarczającym dowodem. Zgodnie z art. 525 k.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność i wydać mu rzecz. Strona powodowa nie udowodniła przekazania rzeczy na nabywcę, czyli A. P. i zapłaty ceny zwłaszcza, że następuje to przelewem na rachunek. Niniejsza faktura została wystawiona przez G. P. jako sprzedającą, a nabywcą jest A. P.. Dlatego ten dowód budzi wątpliwości pozwanego (k. 93v). wydaje się, że w tej sprawie A. P. nie jest dłużnikiem pozwanego (k. 94).

Do końca procesu strony podtrzymały swoje stanowiska.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

(...) Bank S.A. z siedzibą w W. wystawił przeciwko powódce G. P. w dniu 27 maja 2015 r. bankowy tytuł egzekucyjny, sygn. akt (...) (niesporne).

Sąd Rejonowy w Płocku postanowieniem z dnia 2 lipca 2015 r., sygn. akt V GCo 353/15, nadał ww. bankowemu tytułowi wykonawczemu klauzulę wykonalności (niesporne).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku M. C. pismem z dnia 30 stycznia 2015 r. zawiadomił powódkę G. P. o wszczęciu przeciwko niej w sprawie Km 3057/15 egzekucji z ww. tytułu egzekucyjnego. W zawiadomieniu wskazał wysokość zasądzonych na rzecz wierzyciela należności: tytułem należności głównej – 780.068,02 zł, tytułem odsetek od dnia 6 listopada 2015 r. – 64.642,40 zł, tytułem kosztów procesu – 127 zł (zawiadomienie k. 57).

Z uwagi na nieuregulowanie przez powódkę ww. należności, w dniu 2 lutego 2015 r., Komornik dokonał zajęcia następujących ruchomości: koparki kołowej (...),

-

naczepy ciężarowej P. (...) rok produkcji 1989,

-

koparki kołowej (...),

-

koparki kołowej (...),

-

miniładowarki (...),

-

walca A. (...),

-

ładowarki (...),

-

naczepy ciężarowej (...) rok produkcji 1996,

-

węzła betoniarskiego,

-

samochodu ciężarowego M. rok produkcji 1997 (...),

-

samochodu ciężarowego R. (...) rok produkcji 2001,

-

samochodu ciężarowego M. (...)rok produkcji 1999,

-

R. (...) rok produkcji 1991

(protokół zajęcia nieruchomości k. 63).

Właścicielem jednej z ww. ruchomości – naczepy ciężarowej P. (...) rok produkcji 1989 jest A. P., mąż powódki. Nabył ją od żony w dniu 21 grudnia 2007 r. (faktura VAT k. 91).

Powódka G. P. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) w P.. Jest to działalność w zakresie usług budowlanych. Wobec powódki toczą się liczne postepowania egzekucyjne (niesporne).

Powód A. P. prowadzi działalność gospodarcza pod firmą (...) z siedzibą w P.. Jest mężem powódki G. P. (niesporne).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów i kopii dokumentów, które zasadniczo nie były kwestionowane przez strony oraz na podstawie wyjaśnień złożonych przez powódkę G. P..

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo G. P. nie zasługiwało na uwzględnienie. Z kolei powództwo A. P. należy uwzględnić.

W myśl art. 841 § 1 k.p.c. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

Sąd Okręgowy podziela stanowisko wyrażone przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 20 września 2013 r., sygn. akt I ACa 423/13, zgodnie z którym „ legitymacja czynna do wytoczenia powództwa ekscydencyjnego w myśl art. 841 § 1 k.p.c. służy wyłącznie osobie trzeciej, której prawa zostały naruszone w konkretnym postepowaniu egzekucyjnym. Osobami trzecimi w stosunku do postepowania egzekucyjnego są wszystkie osoby, które nie są jego stronami, tj. nie występują w nim w charakterze wierzyciela egzekwującego lub dłużnika egzekwowanego. (…) Skoro podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, to w konsekwencji o tym, kto jest stroną w postępowaniu egzekucyjnym decyduje treść tytułu wykonawczego. Wobec powyższego należy uznać, że osobą trzecią w rozumieniu przepisu art. 841 § 1 k.p.c. jest osoba, która nie jest wymieniona w tytule wykonawczym i przeciwko której nie została skierowana egzekucja”.

Bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 27 maja 2015 r., sygn. akt (...), wystawiony został przez pozwanego w stosunku do powódki G. P.. Przeciwko powódce G. P. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku wszczął przedmiotowe postępowanie egzekucyjne w sprawie Km 3057/15. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż powódka nie jest osoba trzecią w rozumieniu przepisu art. 841 § 1 k.p.c., tym samym nie przysługuje jej legitymacja czynna do wystąpienia z powództwem o zwolnienie spod egzekucji. Z tej przyczyny jej powództwo należało oddalić w całości.

Natomiast powód A. P. jest osobą trzecią w świetle przepisu art. 841 § 1 k.p.c. Jest on równocześnie małżonkiem powódki, jednakże nie posiada, w postępowaniu egzekucyjnym, statusu dłużnika egzekwowanego. Przysługuje mu zatem legitymacja czynna do wystąpienia z powództwem ekscydencyjnym.

Pozwany zakwestionował wykazanie przez stronę powodową faktu, iż właścicielem naczepy P. , stanowiącej ruchomość objętą egzekucją, jest A. P.. Wskazał, że dowód w postaci faktury nr (...) z dnia 21 grudnia 2007 r. nie jest wystarczający. W ocenie Sądu ten zarzuty pozwanego nie zasługuje na uwzględnienie. Brak jest podstaw, aby kwestionować, iż właścicielem naczepy jest A. P.. Faktura VAT , jako dokument prywatny, w myśl art. 245 k.p.c., stanowi dowód, iż osoba, która do podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Na fakturze nr (...) widnieją podpisy obojga powodów. Co więcej, odpis faktury przedłożony do akt, został poświadczony za zgodność przez notariusza. W ocenie Sądu stanowi to wystarczający dowód przeniesienia własności ruchomości.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł, jak w pkt 2 sentencji wyroku, zwalniając od egzekucji w sprawie sygn. Km 3057/15 naczepę ciężarową stanowiącą własność A. P. .

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca obowiązana jest do zwrotu stronie przeciwnej na jej żądanie kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Z tego tytułu Sąd zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 3.600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego (na podstawie § 2 pkt 7 w zw. z § 8 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804).

SSO Agnieszka Bilkiewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Zawół-Wróblewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Bilkiewicz
Data wytworzenia informacji: